1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

«Эрткен үе, хөгжүм-ыры – эгээртинмес байлаавыс-тыр!»

Шак мындыг чараш бол­гаш уян сөстер кирген аттыг 1-ги ажык кожуун чер­гелиг ыры мөөрейи Кызыл кожуун­нуң Сукпак сумузунга болуп эрткен. Ук мөөрейни Тыва­ның культуразының алдар­лыг ажылдакчызы Михаил Иргит­ович Айыжы­ның шаңналы дээш ооң өг-бүлези удуртуп эрттирген.

Хостуг хүреш

«Херел» спорт залынга ТывКУ-нуң хуу команда­ларның бирги чери дээш хостуг хүреш маргылдаазы болуп эрткен.

Рубрика: 

Тергиин ойнакчылар илерээн

Эрткен дыштаныр хүннер­де Кызылдың эмчи кол­леджизиниң спорт залынга республиканың бирги чери дээш эр-херээжен спортчулар аразынга стол теннизинге маргылдаа болуп эрткен.

ШИЛИТТИНГЕН КИЖИЛЕР-БИЛЕ БЫЖЫГЛАТТЫНГАН

Мурнунда ТР-ниң Чон­ну ажылга хаара ту­да­рының күрүне алба­ны­­ның агентилелин удур­туп турган Виталий Чаж-оолду Каа-Хем ко­жууннуң чагыр­газының даргазынга соңгаан.

ЧУРАГАЙЛЫГ ЭФИР ТЕЛЕВИДЕНИЕЗИ

2012 чылдың марттан эгелээш Тыва чурагайлыг хевирге телевидение медээзин дүн-хүн чок хүлээп ап келген, а июнь 29-тан "теле-чурагай" DVB-4   стандарттан чаа — DVB-T-2 стандартче шилчээн. Чурагайлыг баш­тайгы мультплексти республиканың чурттакчы чонунуң 91,2 хуузу хүлээп ап болур апарган. Ында: Бирги канал, "Россия-1", НТВ, 5 канал, "Россия-2", "Россия-Культура", информастыг "Россия-24" канал, уругларның болгаш элээдилерниң "Карусель" болгаш үш радиоканал кирип турар. Баштайгы мультиплексче январь 1-ден эгелеп Хөй-ниити телевидение база кирер.

Рубрика: 

АЧЫ-БУЯННЫГ КИЖИЛЕРГЕ

Сагыш-сеткилден чылыг сөстер

2012 чылдың сентябрь айда Дивногорск хоорайдан беш эр кижи Тываның каас-чараш бойдузун сонуургап, меңги-доштуг даг кырынче үнүп, агаарлап алыр дээш Мөңгүн-Тайга кожуунга чеде берген. Оларның дөртүнүң назы-хары 60 ашкан. Алексей Доценко аарыгзый бергеш, микроавтобуска артып каарга, артканнары дагже үнүп чорупкан. Үнүүшкүн үезинде бистиң ачавыс Виктор Шимонаев­тиң хан базыышкыны улгаткаш, чартыктаан. Эге дээрезинде ону эштери көдүрүп алгаш, чоокку эмнелге черинче чедирерин орал­дашкан, оон соонда  дуза дилээри-биле суурже дүрген чоруур деп шиитпирлээннер. Ачавысты ОБЯ-ның камгалакчылары барык бир хонук болганда эмчиге  эккел­геннер.

Рубрика: 

100 ЧЫЛ ЮБИЛЕЙГЕ ТУРАСКААТТЫНГАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга чоокта чаа кылган Айыткалының дугайында ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутады Иван Чучев мынчаар демдеглеп турар.

УЛУГ ТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИ БОТТАНДЫРАР ХЕРЕК

Айыткалга хамаарыштыр

"2014 чылда Тыва биле Россия демнежилгезиниң 100 чылын фе­дералдыг деңнелге улуг байырлал­дарны Тыва күрүне, ооң чону дем­деглээр. Байыр­лал­дар мурнунда кылыр ажылдар-ла хөй. Тываның келир үеде сайзыралын бүрүн, долузу-биле камга­лап, магадылап шыдаар, эртем-депшилгениң сөөлгү чедиишкиннеринге даян­ган, мур­накчы технология­ларны, чаарт­тынган чаа дериг-херекселдерни ажыглаар үе мурнувуста" — дээрзин Ш. Кара-оол Айыт­калында кылган.

СОЦИАЛ ТӨПТЕРДЕ — ЧАА МАШИНАЛАР

Декабрь 6-да ТР-ниң Чазак Бажыңының ча­нынга Тожу, Тере-Хөл, Тес-Хем, Таңды, Эрзин, Каа-Хем кожууннары­ның база республи­каның "Идегел" аттыг харык-шинээ кы­зыгаар­латтынган уругларның социал төвүнге  чаа ма­ши­наларның дүлгүүр­лерин тывыскан.

Рубрика: 

АЖЫЛ-ЧОРУДУЛГАНЫҢ ЭГЕЗИ САЛДАНГАН

Декабрь 8. Тываның күрүне университединиң бир залында ыңай-бээр шуушкан башкылар, эртемденнер, студентилер, шко­лачылар  бот-боттарының аразында чугаалажып, бир-ле чүүлдү изиг-изиг сайгарышкан, тайылбырлаан чоруп турлар. Бо дээрге бүгү Рос­сияның эртем фестивалының төнчү эге-чадазы бирги республика черге­лиг аныяктарның "Инновациялар - 2012" деп чыыжының эгелээни ол. Мында республиканың янзы-бүрү черлеринден, организацияла­рын­дан киржикчилер чыыштың тема­зынга хамаарыштыр 50 ажыг төле­вилелдерин делгеп, жюри кежигүн­неринге бараалгадыр дээш эк­келген. Оларның кандыызын чок дээрил. Киржикчилерден өске  сай­гарлыкчылар, эрге-чагырга орган­нарының төлээлери, сонуургалдыг инвесторлар база келген. Төлеви­лелдерниң чамдыызынга доктаап, номчукчуга кысказы-биле танышты­рарын оралдажып көрейн.

Страницы