1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Талантылыг аныяктарга шаңналдар

Дүүн, декабрь 25-те, ТР-ниң Чазаанга РФ-тиң Өөредилге болгаш эртем яамызының, Тыва Республиканың Баштыңының дипломнарын талантылыг аныяктарга тывыскан. Ук хемчегни Тыва Республиканың «Өөредилге» мурнады хөгжүдер национал төлевилелдиң «Талантылыг аныяктарга күрүне деткимчези» угланыышкын-биле организастап чоруткан. 

УЛУГ-ХЕМЧИЛЕРГЕ ИДЕГЕП БОЛУР

Дээди Хуралга Айыткалын кылган соонда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Шагаан-Арыг хоорайга барып, чурттакчы чон-биле ужурашкан. Ол тус черниң активи болгаш улуг-хемчилер-биле эрткен чылдың түңнелдериниң база 2014 чылдың планнарының дугайын чугаалашкан.

ЧУРТТАЛГА БАЖЫҢЫ — ЭҢ ЧИДИГ АЙТЫРЫГ

Владимир Путин Күрүне чөвүлелиниң бо чылдагы сөөлгү  түңнел хуралын эрттирген.

Тываның Баштыңының Айыткалы: саналдар, бодалдар, үнелелдер

Тываның Баштыңының Айыткалы: саналдар, бодалдар, үнелелдер

ШИИТПИРЛЕРНИҢ КYYСЕЛДЕЗИНДЕ

Чоокта чаа редакцияга РФ-тиң Суд приставтарының Тыва Республикада эргелелиниң ажылдакчылары-биле «дорт харылзаа» болуп эрткен. Хемчегге эргелелдиң даргазының оралакчызы Киров Иргитович Серен-Чимит, суд шиитпирлерин күүседирин организастаар килдистиң начальниги Омак Степанович Достай, Кызыл хоорай талазы-биле килдистиң начальниги Баяна Бавууевна Куулар болгаш Кызыл хоорайның Суд приставтарының районнар аразының килдизиниң начальниги Аржаана Владимировна Кара-Сал киришкен. Республиканың аңгы-аңгы булуңнарындан долгап келген кижилерниң айтырыгларынга суд приставтары тодаргай харыыларны берген. 

Кол чүүл — чурттакчыларның үнелели

«Хаа, ам база чүү-даа чок бокталдырып, дүкпүрүп каапкан, бо шагның ажы-төлүнүң чурум чогун! Дүүн чаа-ла ажылчыннар арыдыр аштап каан чүве-дир ийин. Улустуң күш-ажылын үнелеп билбезивис дыка-ла харааданчыг…» —деп, каът бажыңның подъездизинче кире бээримге, бир угбай мынчалдыр хомудаан сеткилин илереткен тур. Шынап-ла, черже көре бээримге, таакпы артынчылары, ында-мында дүкпү.

ХӨГЖYМ БАШКЫЗЫ

Очерк

Республикада байдалдың болгаш 2014 чылда күрүне политиказының дугайында Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң Дээди Хуралга Айыткалы

Республикада байдалдың болгаш 2014 чылда күрүне политиказының дугайында Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң Дээди Хуралга Айыткалы 

100 ЧЫЛ КАДЫ: ДYYН, БӨГYН, ДААРТА

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ АЙЫТКАЛЫ

Декабрь 20-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Дээди Хуралынга бо чылдың Айыткалын кылган. Девискээрниң удуртукчузу төнүп турар чылда кылган ажылдың түңнелдерин үндүрген, келир 2014 чылда болгаш оон ыңай үеде сорулгаларны тодараткан. 

ВЛАДИМИР ПУТИННИҢ ПАРЛАЛГА КОНФЕРЕНЦИЯЗЫ

Краснопресненск эриинде чурттар аразының садыглажыышкын төвүнге Россияның Президентизиниң парлалга конференциязы болган. Аңаа бистиң  чуртувустуң болгаш даштыкының 1300 ажыг  журналистери киришкен.

Страницы