1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Бирги черде — уругларның кадыкшылы

Чаа төрүттүнген чаштың: «Аа, аа» — дээн баштайгы алгызы эмнелгеге чаңгыланы берген. Караа чырып, чиигеп алган ава өпеяазынче ханы ынакшыл, чоргаарал-биле катап-катап көрбүшаан, иштинде: «Ажы-төлүмнүң үш дугаары кыс уруг болду, кандыг кончуг өөрүнчүг чоор! Баарымның көгү болган ада-иезиниң чассыг кызы, ийи акызының чоргааралы, хеймерегим чаптанчыгбайым…» — деп чаш уруун чассыдып чыткан. 

Рубрика: 

Каң-оол Даваа: «Россияның Yндезин хоойлузу субъектилерге конститусчу эки эргелерни берип турар»

ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Каң-оол Тимурович Даваа-биле Конституциялар дугайында бо чылдың октябрь айда чугаалашкан бис. Ол ужуражылганы интервью хевирлиг кылдыр «Шын» солунга парлаан.

Моолда Тываларывыс

Россияның кызыгаар чоогунда регионунуң кожазында чурт-биле садыг-экономиктиг, культурлуг болгаш эртем харылзааларын сайзырадырынга чаа үе-чаданы республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бо чылдың мартта Улан-Баторже аян-чоруу ажыткан, ынчан Моолдуң найысылалынга Тыва Республиканың төлээ чериниң ажыдыышкынының езулалы болган. 

Маадырларның чырык адын сактып...

Декабрь 9-та Ада-чурттуң Маадырларының хүнүн Тыва Республикага демдеглээн. 

Yре-түңнелдиг ажылдың бадыткалы

Делгелгениң ийи дугаар хүнү баштайгызындан ылгал чок, аажок идепкейжи байдалга эрткен. Чон соксаал чокка шуужуп, республиканың бүдүрүкчүлериниң  барааннарын улуг сонуургал-биле көрүп, оларны күзелдии-биле садып ап турду. Кожууннардан эккелген барааннарның аразында чүнү чок дээрил: аъш-чем аймаа, алгы-кештен даараан идик-хеп, суй белектер, демир-дестен,  ыяш-даштан бүдүрген чүзүн-баазын дериг-херекселдер дээш, оон-даа өске… Кожуун бүрүзүнүң делгээн барааны онзагай, солун.

ТЫВАНЫҢ ЧОНУ ШЫДААР

Шолбан Кара-оолдуң Тываның Баштыңы албан-дужаалга ажылдап келген үезинде эң эки түңнелдерлиг, чоннуң талазындан деткимчени калбаа-биле алган, херек кырында боттанып турар ажыл-херээ «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор  төлевилели дээрзин ооң ажыл-чорудулгазын шүгүмчүлексээр кижилер безин чугаалап турар. Төлевилелдиң чогумчалыг болганының чажыды чүдел? Бо төлевилелдиң чедиишкиннерин көргүскен декабрь 6-да «Сүбедей» спорт комплекизинге ажыттынган делгелгениң көрүкчүлериниң чамдыызының бодалы мындыг.

Маадыр чонга йөрээл

Декабрь 9 — Ада-чурт маадырларының хүнү

РФ-тиң Чазаанга Тываның Баштыңының чугаазы: саналдар, бодалдар

РФ-тиң Чазаанга Тываның Баштыңының чугаазы: саналдар, бодалдар

Чедиишкиннерниң делгелгези

Тываның  Баштыңы  Шолбан Кара-оолдуң саналдап үндүргени «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелинге хамаарылгавыс чаңгыс аай эвес болганын бөгүн чажыргаш-даа канчаар. Чамдыктарывыс ооң боттанырынга чигзинип, өскелеривис ийи билээн дагдыныпкаш, ажылдап кирипкен. Бо төлевилелдиң эрткен часкы баштайгы делгелгези ынаныштың көзү болган. Дүүн, декабрь 6-да, «Сүбедей» спорт комплекизинге ажыттынган ийиги делгелге – төлевилел ажыл-агыйжы кижилерниң эрес тура-соруунуң чалбыыжын кыпсып үндүргениниң херечизи.

Аяк шайны аартап ора...

Аяк шайны аартап ора...

Страницы