1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Чагаалар аразындан

Чагаалар аразындан

«Чонар-даш демир-үжүк-2013» он ийиги мөөрей дугайында дүрүм

«Чонар-даш демир-үжүк-2013» он ийиги мөөрей дугайында дүрүм

Олимпий одун уткууру – хүндүлүг хүлээлге

Тыва Республиканың Олимпий одунуң эстафетазын уткуп алыр хүнүнүң бүдүүзүнде Тываның Чазааның Бажыңының бирги хуралдаар залынга массалыг информация чепсектериниң төлээлеринге Олимпий одунуң эстафетазынга тураскааткан парлалга конференциязы болуп эрткен. 

Рубрика: 

Тиилекчилерни илереткен

Массалыг информация талазы-биле республика Баштыңының грантылары дээш 2013 чылдың конкурузун ийи номинацияга эрттирген. Оларның бирээзи—«Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга болгаш Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылынга тураскааткан эң эки информастыг төлевилел». 

Экологтуг езу-чаңчылдар – чогаалдарда

Бойдус хирленип, төтчеглеттинип, төнүп каар болза, кижи база чиде берип болур деп   чүүлдү өзүп орар салгалывыс медереп билир ужурлуг. Ону Тес-Хем кожууннуң Кызыл-Чыраа ортумак школазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы Урана Николаевна Сады бодунуң ажылында колдадып турар. Хөй арга-дуржулгалыг башкы аныяк башкыларга сүме кылдыр дараазында чүүлүн бараалгатты. 

АРЗЫЛАҢ МӨГЕ АДЫН СЫКПААН

Кышкы үеде республиканың кожууннары ээлчег аайы-биле тыва хүрештиң маргылдаазын Сүбедей спорт комплекизинге эрттирип турары чаңчылчаан. Бо удаада ындыг ээлчег Тожу кожуунга таварышкан. Хүреш маргылдаазы эгелээр бетинде Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазы Ш.В. Кара-оол, Тожу кожууннуң чагырга даргазы В.К. Торжу мөгелерге болгаш аарыкчыларга байыр чедирип, спортчу чедиишкиннерни күзээн.

Рубрика: 

Кайгамчыктыг 60 хардан өрү назылыглар

Эрткен неделяда республиканың «60 хардан өрү назылыглар» клувунга хоочун башкы Дандар-оол Дулушович Седиптиң чогаадыкчы кежээзи болуп эрткен. 

Олимпий одун Тыва уткуур

Эрткен неделяда Кызылдың мэриязының хуралдаар залынга ноябрь 28-тиң хүнүнде болур Олимпий одунуң эстафетазының база ооң белеткелиниң үезинде найысылалдың иштинге оруктарны түр када дуглаар болгаш айыыл чок чорук талазы-биле «Олимпий одунуң эстафетазы Кызылда» деп брифинг болуп эрткен. Аңаа массалыг информация чепсектериниң төлээлеринге Кызылдың мэриязының корум-чурум хажыдыышкыннарын болдурбас талазы-биле килдистиң начальниги Юрий Лицкевич база РФ-тиң Кызыл хоорайның ИХЯ эргелелиниң хөй-ниити чурумунуң камгалалының талазы-биле полиция начальнигиниң хүлээлгезин күүседип турар Орлан Сарыгбай олар кол болуушкун хүнүнде эртер хемчеглер программазының база полицияның эрттирери ажылдың дугайында медээ-биле таныштырган. База ол ышкаш журналистерге автотранспорт шимчээшкиннериниң схемазын көргүскен.

ХАМААРЫШПАС ТЫВАНЫҢ YЕЗИНДЕ ЭРГЕ-ХООЙЛУ

Бистиң республиканың бут кырынга тургустунуп, бот-тускайлаң байдалды чедип ап турган үезинде артып калган төөгүлүг чүүлдерниң бирээзи болза, 1924 чылда кеземче-шүүгү херектери болур. Ында кеземче, негелде, күүселде, оон туржук, өг-бүле эргелерин кииргени солун.

Рубрика: 

Чоннуң культуразын диргизер кол арга

Чоокта чаа «Шын» солунга (№92, 2013 ч., август 10) В.Конгарның «Оюн, тоол делегейи» деп материалын сонуургадым. Ында совет үеде кыстырган сураглыг эртемден, педагог  В.Сухомлинскийниң сөстерин парлаан: «Чаш уругнуң сагыш-сеткил амыдыралы чүгле оюн, тоол, хөгжүм болгаш чогаадыкчы бодал делегейинде чурттап турар болза, бүрүн үнелиг деп санаттынар, а ол бүгү чокта, ол кадып калган чечек-биле дөмей». Бо сөстерни Эрзинниң Булуң-Бажы сумузунуң Кызыл-Сылдыста «Челээш» уруглар садының бажыңының ханазында бижээн дээн. Оон ыңай уруглар садының  эргелекчизиниң хөй үе иштинде ак сеткилдиг ажылдап, чаш уругларны ногаа өстүрүп, кат-чимис чыырынга, тодаргайлаарга, күш-ажылга өөредип турарын бижээн. «Оюн, тоол делегейин» оон черле тып чададым. Ол дээш авторну чектевейн, ооң шын бодалын бо чүүлүмге деткип, тываларның үндезин культуразын катап диргизериниң бир аргазын маңаа бижиирин оралдажып көрейн. Чогум бүгү Тываның көдээ уруглар садтарында бо талазы-биле байдалды билбезимни баштай миннип каайн. Бо айтырыгны эки билир ажылдакчылар мени деткиир боор деп идегедим.

Страницы