1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

КОЛХОЗ ДАРГАЛАРЫ

Богадыр Кошкар-оолдуң кара угаан-биле бодап, төлевилеп, чонну демнештирер болгаш ажыл-агыйжы аргалар-биле кыска хуусааларда кылдыртканы оруктар, көвүрүглер, буга-сумун тудуг­ларын тускайлаттынгылаан организацияларга шин­чиледип, төлевиледип, бадылаттырып, күрүне хөреңгизинден саң-хөө дилеп тургаш туттуруп-кылдырткан чүве болза, та чеже миллион­нар түңнүг хөреңги, та че­же чылдар хе­рек турду ыйнаан! Ол үелерде чоннуң ажыл кылырда, бир дугаарында чүг-    ле ботка ажык-кончаалыын бодавайн, ниитилелге эчис ачылыын бодап, күжүн демнештиреринге идепкейи кайгамчык бедик турган-дыр ийин. Езулуг удуртукчу кижиниң ол бедик идепкейи, херек  апарган үезинде көдүрүп,  удуртуп-башкарып билир турганы-дыр ийин!

СҮБЕДЕЙ МААДЫРНЫҢ ОВУР-ХЕВИРИ

«Сүбедей маадырның овур-хевирин тургузары» деп республика чергелиг чуруктар конкурузунуң дугайында интервьюну «Шын» солуннуң корреспондентизинге Сүбедей маа­дырның овур-хевирин тургузар талазы-биле эгелекчи бөлүктүң кежигүнү, Тыва Республиканың чоннарының ассамблеязының даргазы, ТР-ниң культура сайыдының оралакчызы В.Н.Лапшакова берген.

ӨГ-БҮЛЕНИ КАТТЫШТЫРГАН БАЙЫРЛАЛДАР

Ноябрь 29-та ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилели Орус культура төвүнге «Өг-бүлени каттыштырып турар байырлалдар» деп мөөрейниң тиилекчилерин шаңнаан. Байырлалды республиканың адалар, Россияның авалар база Бүгү-делегейниң уруглар хүннеринге тураскааткан. Аңаа республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан база Кызыл, Ак-Довурак хоорайлардан өг-бүлелер киришкен.

Рубрика: 

"МАШИНАЛАРНЫ КАЯА ТУРГУЗАРЫЛ?"

Машина-техникалыг чоруу­рунга, харын-даа мырыңай оларны тургузарынга Россия­ның хоорайлары колдуунда таарыштыр туттунмаан болган дээрзи, машиналар көвүдээн сөөлгү 5-10 чылдарда, билдине берген. Кызыл хоорай база ындыг. Ооң кудумчуларын кезип, машиналарны кайда, канчаар тургузуп турарын көрээлиңер.

ШАЖЫН БИЛИГЛЕРИН — АНЫЯКТАРГА

Школачы ажы-төлге шажынны өөредирде, дагылга дугайында билигден эгелеп болур. Бүгү-ле бойдус, арга-арыглар, хову-шөлдер, даг­лар, хемнер, тайга-таңдылар, харын-даа чаңгыс тел ыяш, даш безин угаан-медерелдиг хуулгаазын ээлерлиг. Чүге дээрге материалдыг бойдус-биле чергелештир каракка көзүлбес, кулакка дыңналбас хуулгаазын чүүлдер база бар.

ШЫЛГАЛДАЛАР, ШЫЛГАЛДАЛАР…

2015 чылдан эгелеп чаңгыс аай күрүне шылгал­даларынга (моон ыңай – ЧКШ) чаартыл­галар, өскерилгелер дугайында айты­рыгларга хамаарыштыр та­йыл­­быр алыры-биле бистиң корреспондентивис ТР-ниң өөре­­дилге болгаш эртем са­йыды Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей-биле ужурашкан.

Орус дылды эки билир болза...

Тывага чарлаттынган Орус дыл чылы адакталып, түңнелдер үндүрүп болур хире үе чедип келирге, +өредилге яамызы орус дыл болгаш литература башкыларының бир дугаар съездизин  организастап эрттирген. 

КАДЫКШЫЛЫНЫҢ БАЙДАЛЫ-БИЛЕ АРГА-ШИНЭЭ КЫЗЫГААРЛАТТЫНГАН КИЖИЛЕРНИҢ ЭРГЕ-АЖЫЫ

Тывага «Аргыжарының таа­рымчалыг байдалы» деп күрүнениң регионалдыг программазын амыдыралга боттандырарының (2014-2015 чылда)  кол сорулгазы — кадыкшылының байдалы-биле арга-шинээ кызыгаарлаттынган кижилерге хөй-ниитиниң албан черлеринге моондак чок аргыжар таарымчалыг байдалды тургузары.

Рубрика: 

ЧАА-ХӨЛ КОЖУУНДА

Чеди чүзүн мал                            

Бо чылдың ноябрь 1-ниң  сан-түңү биле алырга, Чаа-Хөл кожуунда хуу мал-маган тудуп турар өрегелерниң саны 825, тараачын-фермер ажыл-агыйлар 15, көдээ ажыл-агыйның 1 кооперативи болгаш  4 биче бүдүрүлге ажылдап турар. Инек малдың ниити саны 6281, оларның иштинде 2810 саар инек. Шээр мал 34060 баш, төрүүр хой-өшкүнүң саны 16692. Чылгының ниити баш саны 1532, белер — 681. Хаваннарның саны 284,   төрүүр 151 хаван бар. Теве мал бир баш.                                                                   

Малчын коданнарже 5217 тонна сигенни сөөрткен,616 тонна саваң болгаш малдың ынак чеми 214 тонна суланы (фураж) чедирген.5 тонна  мал  чылгаар дусту үлеп берген.

КЫШКА БЕЛЕТКЕЛ

2014-2015 чылдың күскү-кышкы үе­зинде Тыва Республиканың одалга-энергетика комплекизиниң, чуртталга-коммунал ажыл-агыйларының объектилерин  үезинде белеткээри-биле Тыва Республиканың Чазаа 2014 чылдың май 23-те № 217 «2014-2015 чылдың күскү-кы

Страницы