1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

АЯС ЧЫЛЫГ ХҮНДЕ

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол, Дээди Хуралдың Даргазы К. Даваа, Күрүне Думазының депутады  М. Ооржак мурнуку одуругда.
 

Рубрика: 

ТЕВЕ - ЧОРГААР МАЛ

"Баян-Кол" МУБ-туң директору Елена Кужугет.
 

ҮНДЕЗИН ХООЙЛУ - ЧОГУМЧАЛЫГ АМЫДЫРАЛДЫҢ МАГАДЫЛАЛЫ

Рубрика: 

МАЙ 9 - ТИИЛЕЛГЕ ХҮНҮ

Тыва эки турачының фронтудан чагаазын араттарга номчуп тур.
 
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар!

Рубрика: 

ЧАЛЫЫ НАЗЫННЫҢ ЧАЛГЫНЫ-БИЛЕ...

Анатолий Серен авазы Зоя Наксыловна-биле. 1975 чыл.
 

ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНЕРИ

4-кү курстуң студентилери башкызы Светлана Канзываа-биле.
 

ДЫКА-ЛА АЖЫКТЫГ ТӨЛЕВИЛЕЛ

ШЕРИГЖЕ АЪТТАНЫПКАН

Рубрика: 

БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ

А.С. Пушкин, К.И. Чуковский аттыг национал библиотекаларга апрель 28-тен май 4-ке чедир «Частың болгаш күш-ажылдың поэзиязы» деп ном делгелгези болур.

Рубрика: 

АМЫДЫРАЛЫН ЭКИЖИДЕРДЕ, ЧАЛГАА БОЛБАС

Рубрика: 

Страницы