1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

КАА-ХЕМЧИЛЕРНИҢ ЧАЛААНЫ-БИЛЕ

Рубрика: 

БАШТАЙГЫ ХУРАГАННАР

Кызыл кожууннуң эрге-­чагырга органнары мал кыштаг­лааш­кынынче улуг кичээнгейни салып келген. Малчыннарның амыдырал-чуртталгазының байдалы, оларның одаар чүү­лүнүң болгаш мал чеминиң курлавыры дээш өске-даа айтырыглар оларның шыңгыы кичээнгейинде.

ТАНЗЫБЕЙДЕ ДОКУЛЧАК АК ӨРГЭЭ

Өгнүң ээлери кымнарыл?
 

ТЫВА ЧОННУҢ ЧОРГААРАЛЫ

Концерт үезинде.

БИЧИИ ШИНЧИЛЕКЧИЛЕР

АВА, АЧАЗЫ - ЭРГИМ

Бай-Тайга кожуундан школаның дыңнакчызы — Оюн-оол Күжүгет.
 

Рубрика: 

ПЕКИНДЕ ТЫВА СТУДЕНТИЛЕР

МАЛДЫҢ ПРОДУКТУЛУУН БЕДИДЕР

Тываның агроүлетпүр комплекизиниң специа­листери 2017 чылдың түң­нелдерин үндүрген. 

СУМУНУ ЭДЕ АДААР

Рубрика: 

ДҮЛГҮҮРЛЕРНИ ТЫВЫСКАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүүн, февраль 5-те, «Кызылхоортранс» муниципалдыг бүдүрүлгениң чолаачыларынга “ПАЗ” маркалыг 20 автобустуң дүлгүүрлерин байырлыг байдалга тывыскан. 

Рубрика: 

Страницы