1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ: "ЫТ - УГААННЫГ БОЛГАШ ШЫНЧЫ ӨҢНҮК"

Чылдың-на Россияда июнь 21-де кинологтуң хүнүн демдеглеп турар. Россияның Шииткел күү­селдезиниң федералдыг албанының ТР-де эр­геле­линиң 2 дугаар эдип-чазаар эмнелге албан чериниң ыттар тудар хоорайжыгажынга чедип, кинологтар-биле ужураштым. 

Рубрика: 

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ ЭГЕЛЭЭН

Федералдыг орук аген­­­тилелиниң Красноярск хоо­райда “Енисей” ав­то­о­рук эргелелиниң началь­ниги Сергей Аникин рес­пуб­ликаның массалыг информация чепсектериниң журналистери-биле парлалга конференциязын эрттирген.

Рубрика: 

"МУҢЧУ МАЛЧЫННАР" ДЕП АТТЫ ЭДИЛЭЭР БОЛЗУН!

Радмир, Херелмаа Саттарның өг-бүлези.

 

ЧАРЖЫП, ЭШТИП, ШЫДЫРААЛААН...

Тес-Хемниң  хоочуннар командазы.

Июнь – чайның чылыг үези болгаш чүнү-даа кылырынга кончуг таарымчалыг ай. Бо айның ортан үезинде найысылалда 5 чыл стадио­нунга 50 хардан өрү назылыг хоочуннар аразынга спортчу хемчеглер дыка солун эрткен.

Рубрика: 

ШКОЛАЧЫЛАРНЫҢ ЧАА ӨҢНҮҮ

Кинолог Булат Ондар уруглар-биле.

 

Рубрика: 

БАШТАЙГЫ ЧЕДИИШКИННЕР

Июнь 15-те бут бөмбүүнге делегей чемпионадының ажыдыышкыны Лужники стадионунга болган. Аңаа 70 ажыг муң көрүкчүнүң сонуур­галын хаара тудуп, хей-аъдын көдүрүп, Россияның командазы Саудов Аравияның командазын 5 биле 0 кылдыр утканын билир бис.

Рубрика: 

БИЧИИ СУМУЛАРНЫҢ ОРУКТАРЫН ЧААРТЫП...

«Чадаананың орук-септелге тудуг эргелели» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел 2018 чылда кожууннуң орук фондузу-биле бо чылын 6 миллион 768 муң рубль-биле бичии 4 суурнуң иштики оруктарын чаартыр дээн.

Рубрика: 

ХӨӨМЕЙ - АЗИЯ ТӨВҮНДЕ

Турциядан аалчы Өзлем Сойдан.

 

КОНКУРЕНЦИЯНЫ ХӨГЖҮДЕР

Чуртка конкуренцияны хөгжүдеринге идигни бээр талазы-биле Россия Федерациязының субъектилериниң ажыл-чо­­рудулгазының кол уг­ла­ныышкыннарының айты­рыгларын чугаалашкан Кү­рүне чөвүлелиниң хуралы Кремльге Россияның Президентизи Владимир Путинниң даргалаашкыны-биле 2018 чылдың апрель 5-тиң

Рубрика: 

ЕНИСЕЙНИҢ ЭРИИНГЕ...

Сизимге чедир...

Страницы