1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ХӨГЖҮМНҮҢ ХУУЛГААЗЫНЫ

Үзүк-соксаал чок чаъстаашкын соонда үер-чайыктан үстүр чыгап турган «Үстүү-Хүрээ» фестивалы бо чылын ылап-ла болган, ырак-чооктан келген хөгжүмчүлер оюн-концертин Чадаана хем унунда ортулукка келген мөгейикчилерге, көрүкчүлерге, аалчыларга бедик деңнелге бараалгадып шыдаан. 

Рубрика: 

ЧОННАРНЫҢ НАЙЫРАЛЫН ДОҢНАШТЫРГАН ЧАДААНА

Тываның база бир улуг кожуун­нарының бирээзи Чөөн-Хемчикке чылдың-на июль айда делегей чергелиг дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң фестивалын эрттирери чаңчыл апарган. Бо фестивальга даштыкыдан болгаш чурттуң өске-даа регионнарындан хөгжүмчүлер кээп киржип турары солун.

Рубрика: 

ТУРАСКААЛДЫ ТУРГУСКАН

Тываның төөгүзүнде бир дугаар ужудукчу Чооду Кидиспейниң хөрек тураскаалының ажыдыышкыны июль 24-те болган. Тураскаалды Кызыл хоорайның аэропорт де­вискээринде тургускан. 

Рубрика: 

МАНИ ХҮРТҮЗҮНҮҢ АЖЫДЫЫШКЫНЫ

Чадаана хоорайның төвүнде "Мани хүртү".

 

Рубрика: 

АЛДАРЛЫГ МАЛЧЫН

Кызыл кожууннуң Кур-Чер сумузунда көдээ ажыл-агыйның «Чечек» бүдүрүлге коопе­ративиниң улуг малчыны Каң-оол Норбуевич Кууларның назыны 70 харның бедиинче үнзе-даа, ынак ажылын кылбышаан, аныяктарга арга-дуржулгазын дамчыдып берип чоруур. 

ЧЕДИ ЧҮЗҮН МАЛЫМАЙНЫ...

"Чеди чүзүн малымайны азыраза, байыыр-ла мен" деп чон чиге-ле сөглээн. Наадым байырлалында Тос-Булакка чеди чүзүн малды эккеп делгээни солун хемчеглерниң бирээзи болган.

ЧАДААН ХЕМ ДАЖЫП, МӨӨРЕЗЕ-ДАА...

Фестивальдың аалчылары

Рубрика: 

МАЛ ЧОК БОЛЗА, ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕ ТУРБАС

Республиканың Чазак бажыңының хуралдаар залынга июль 13-те “Орулга-дүжүттүг кыштаг” деп "тө­ге­рик стол" болуп эрткен.

Рубрика: 

30 ӨГ-БҮЛЕ ЧАА КВАРТИРАЛАРНЫ АЛГАН

Россияның дыка хөй хоо­райларында кижи чурттаар аргажок, изиг-соок суу-даа чок, дээвииринден эрээн хар, чаъс суу дамдылап кирип турар, кыжын соок, эки чылыг­латтынмаан, эгезинден тура-ла шынар чок туткан болгаш ханалары, дээвиири буступ үрелип эге­лээн бажыңнар бары илерээн.

ИВИЖИ РОМАН БАРААН

Тыва чоннуң үндезин байырлалы Наадым таварыштыр Тыва Республиканың Чазаа, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республиканың мал ажыл-агыйының сөөлгү үш чылдарда түңнелин үндүрүп, мал бажын камгалап өстүрер, продуктулуун бедидип, малдың чаш төлүн онча-менди камгалап алыр талазы-биле база

Рубрика: 

Страницы