Медээлер

МӨӨРЕЙ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Тыва хой эъдиниң фестивалы Бөгүн, сентябрь 22-де, Кызыл хоорайда «Царская охота» ресторанынга хой эъдинден аъш-чем кылырының мөөрейи болуп эгелээн. Хөй-ниити…
«Шынның» почтазындан

МЕРГЕН УГААННЫГ ӨГБЕВИС

Бо чылын Тыва Арат Республиканыӊ тургустунганындан бээр 100 чыл оюн Тывада демдеглеп эрттирип турар. ТАР-биле кады деӊге төрүттүнген, ооӊ сайзыралынга улуг үлүг-хуузун киирип келген хүндүлүг өгбевис Күжүгет Серээевич Шойгу база 100 харлап турар.

Медээлер

ЧЕДЕРИ БЕРГЕ КОЖУУННАРНЫҢ ЧУРТТАКЧЫЛАРЫН ЧИЗЕЛЭЭН

Бүгү-российжи чон чизези-2020 чорудуу-биле, бо чылдың сентябрь 1-ден Тываның чедери берге Тере-Хөл, Тожу, Бии-Хем (Хадың, Тарлаг, Севи суурлар), Каа-Хем (Сизим) кожууннарында чурттакчы чон чизези эгелээн. Сентябрь 17-ге чедир үстүнде адаттынган кожууннарда тожу тываларындан эге­лээш, 10 муң хире кижини чизелээр план 70 хуу күүсеттинген.

Социал адыр

ЧИИЖЕҢ САДЫГЖЫЛАРНЫ ИЛЕРЕДИР ДЭЭШ…

Кызылга хөмүрнү чиижеңнеп садыглаар черлерге база катап рейдини организастап чоруткан. Бо удаада рейдиже мэрияның, Тыва Республиканың Тарифтер талазы-биле албанының, Росхереглелхайгааралдың ажылдакчылары база журналистер үнгеннер. Бөлүк Кызылдың хөмүр садар элээн хөй черлерин эргээш, оон чаңгыс-даа чиижең садыгжыны илеретпээн. Ынчалза-даа Каа-Хем суурга оларны садыглап чаңчыга берген черинден эскерип кааннар. Ында чиижең садыгжылар бир тонна хөмүрнү 3000 рубльге, бир шоодай иштин 250 рубльге садып турарлар. Хөмүр-дашка өртек-үне баткан-даа бол, чиижең садыгжылар ону эрги бедик өртек-биле садарын уламчылап турар.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню