«Шынның» почтазындан

СЕКПЕРЕДИР “СЕРЕБРЯНКА”

Бо айның эгезинде “Серебрянка” профилакторийге ырак-чооктан 40 хире кижи кээп дыштандывыс. Өвүрнүң Дус-Дагдан Кызыл-Уруг Санчат-оол, Эрзинден Валентина Чоо­ду, Эрги-Барлыктан Зинаида Саая, Ак-Туругдан Мария Шойдан-оол, Терлиг-Хаядан Татьяна Севекпут, Балгазындан Кара-кыс Хуваа олар-биле кады эки эмненип, дыштанып алдывыс.

Медээлер

Үш ожук дажы дег ийистер

2021 чылдын июль 9-та “РТ-ниң Перинаталдыг төвүнге” ховар болуушкун- үш ийис төрүттүнген. Июль 21-де аас-кежиктиг авашкыларны байырлыг байдалга эмчиден үндүр бижээн.

Медээлер

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ:Оруктарга оваарымчалыг болуңар.

 Июнь 23-те республика девискээринге болган ийи орук озал-ондааның түңнелинде сес кижи амы-тынындан чарылган дугайында медээге Тываның аштыңының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг дүвүрел-биле хүлээп алган. Ол дораан оциал четкиде бодунуң блогунга чонну оваарымчалыг болурунче кыйгырган:

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню