Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Өнчү-хөреӊги дугайында 15 кол айтырыг

5 марта 2023
3

2023 чылда Росреестр албаны тургустунганындан бээр 15 чыл оюн демдеглээр. «Федералдыг күрүне бүрүткели, кадастр болгаш картография албаныныӊ дугайында» Россия Федерациязыныӊ Президентизиниӊ Чарлыы 2008 чылдыӊ декабрь 25-те үнген.

Кижи бодунуӊ чурттап олурар бажыӊын, квартиразын, черин, гаражын – ниити шимчевес өнчү-хөреӊгизин хуужудуп, ооӊ ээзи деп эрге-ажыын күрүнеге бүрүткедир амгы үениӊ системазын үндезилеп тургускан хоойлу бо чылын 25 харлаар.

Чер болгаш бажыӊ документилерин шын кылдыртыры, шимчевес өнчү-хөреӊгиниӊ учет-бүрүткел системазында чаа-чаа чүүлдерни хөй улус билип алыксап турар. Ынчангаш Тыва Республикада Росреестр эргелелиниӊ удуртукчузунуӊ оралакчызы Елена Белявская-биле ужуражып чугаалаштывыс.

– Республикада шимчевес өнчү-хөреӊгиниӊ шуптузун 25 чыл дургузунда учетта киир бижээн болур. Ынчаарга Тывада шимчевес өнчү-хөреӊги объектилериниӊ сан-түӊү чеже ирги, Елена Викторовна?

– Республикада шимчевес өнчү-хөреӊгиниӊ шуптузун амдыызында Росреестр учедунда киирбээн-дир ийин. Эргелел бо ажылды кылып чорудар дээш, тус черниӊ бот-башкарылга органнары-биле сырый харылзаалыг ажылдап турар. 2023 чылдыӊ эгезинде шимчевес өнчү-хөреӊги учедунда 25793 объект турган. Ооӊ иштинде чер участо- гу – 125058, капиталдыг тудуг объектилери – 132876.

– Чер участогун болгаш бажыӊын бүрүткедип, документилерин улус идепкейлии-биле кылдыртып турар бе?

– Амгы үеде Тыва Республиканыӊ девискээринде 500 муӊ хире шимчевес өнчү-хөреӊги объектилерин Күрүнениӊ чаӊгыс аай шимчевес өнчү-хөреӊги даӊзызында (ЕГРН) бүрүткээн. 2022 чылда учет-бүрүткел кылырыныӊ дугайында 41 442 шиитпирни Эргелелдиӊ бүрүткел кылыр специалистери хүлээп алган. 2021 чыл-биле деӊнээрге, бүрүткеттирген объектилер 11 хуу көвей болган. Чижээ, 2022 чылда 7,5 муӊ хуу чурттаар оран-саваны, 19 муӊ ажыг хуу чер участоктарыныӊ эргелиг ээзи деп документизин улус кылдырып алган.

– Кызыл хоорайныӊ девискээринде хөй квартиралыг бажыӊнарны элээн тудуп турар болгай. Росреестр шак ол объектилер-биле канчаар ажылдап турар ирги?

– Шынап-ла, бо сөөлгү 10 чылда Кызыл хоорайга хөй квартиралыг үлүглүг тудугларныӊ чаа керээлерин Эргелел 2022 чылда бир дугаар бүрүткээн. Шупту бүрүткеттинген керээлерниӊ саны ̶ 266. Ол документилерниӊ шуптузун электроннуг хевирге чорудуп турганын онзалап демдеглээри чугула.

– Силерниӊ ведомствоӊарга күрүне ачы-дузазын электроннуг хевирде канчаар чорудуп турар ирги? Кандыг документилерни электроннуг хевирге кылдырып ап болурул?

– Росреестрниӊ мурнады кылыр ажылдарыныӊ бирээзи – чурагайжыдылга. Тывада Росреестр Эргелели үе-биле деӊге базып, учет-бүрүткел документилерин электроннуг хевирге хүлээп ап турар. Статистика-биле алыр болза, кадастр учеду болгаш шимчевес өнчү-хөреӊги бүрүткелин кылдырар талазы-биле күрүне ачы-дузазыныӊ 60 хуузун электроннуг хевирде кылып берип турар. 2022 чылдыӊ төнчүзүнде электроннуг ипотека бүрүткели 68 хуу болган, үлүглүг тудугга киржирин дугурушкан электроннуг керээлери 100 хуу четкен. Росреестрден чонга ачы-дуза чедирер хандырылгаларныӊ көвей кезиин Госуслуга порталынче шилчиткен.

– Чер участогун, бажыӊны кадастр учедунга киирип, бүрүткедир документилерни кайы хире хуусаада кылып бээрил?

– «Шимчевес өнчү-хөреӊгиниӊ күрүне бүрүткелиниӊ дугайында» Федералдыг хоойлуга киирген эдилгелери 2022 чылдыӊ май айда күш кирген. Ынчангаш «амыдырал өнчүзү», ылавылаарга, хуу бажыӊ, тарып өстүрүп алган садында тудуп алган бажыӊы, дузалал ажыл-агыйыныӊ тудуглары, гараж болгаш оларныӊ турар чер участоктарыныӊ документилерин кыска хуусаада кылдыртып ап болур. Шак ындыг объектилерниӊ электроннуг хевирге дужааган документилерин – үш хүн, саазын кырында дужааган документилерин беш хүн дургузунда кылып бээр.

Шимчевес өнчү-хөреӊги ээзиниӊ эрге-ажыын бүрүткээр болгаш кадастр учедунуӊ документилерин үш хүн иштинде кылып бээр, а электроннуг ипотека документилерин 24 шак хире үе дургузунда бүрүткеп турар.

– Өске хоорайда турар бажыӊ, квартираны садыглажыр документилерни маӊаа кылдырып ап болур бе?

– Росреестрге бүрүткедип кылдырар ужурлуг документилерниӊ шуптузун «Мээӊ документилерим» деп офиске дужаап болур. 2017 чылдыӊ январь 1-ден эгелээш, бо үеге чедир чурттуӊ кайы-даа регионунда турар шимчевес өнчү-хөреӊгиниӊ документизин ол офис таварыштыр кылып турар.

– Хуу өнчү-хөреӊгиниӊ ээзи деп күрүнеге бүрүткедип алганын кандыг документ-биле бадыткаар ирги?

– Шимчевес өнчү-хөреӊгизин күрүнеге бүрүткедип алганыныӊ соонда, ЕГРН – Күрүнениӊ чаӊгыс аай шимчевес өнчү-хөреӊги даӊзызындан ушта бижилгени (выписка) бээр. Ында хуу чер участогунуӊ болгаш оран-саваныӊ азы шимчевес объектиниӊ турар адрези, шөлүнүӊ хемчээли дээш кол медээлерни болгаш ооӊ ээзиниӊ дугайында медээлерни бижээн болур.

Бир эвес онлайн таварыштыр билдириишкин киирген болза, ЕГРН-ниӊ ушта бижилгезин электроннуг хол үжүү-биле бадыткаан электроннуг документ хевиринге чорудуп бээр. Ол силерниӊ электроннуг почтаӊарга кээр.

Бир эвес билдириишкинни бодуӊар «Мээӊ документилерим» деп офиске дужааган болзуӊарза, саазын документилерни силерниӊ бодуӊарга бээр.

(Уланчылыг).
/ Рада ДЕМЧИК.