Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

"ЧАҢГЫС ДЕМНИГ РОССИЯ" БИЗНЕСТИ ДЕТКИИРИН САНАЛДААН

28 мая 2021
35

“Чаңгыс демниглер” партийжи программа-биле Күрүне Думазынче соңгулдаларга киржир. Партия бизнести деткиириниң база хөгжүдериниң чаа хемчеглерин саналдаар деп, ооң парлалга албаны дыңнаткан.

Сайгарлыкчылар экономиканың болгаш эргелеп-башкырылганың айтырыгларын хөлчок эки билирлер, ынчангаш олар боттарының идеялары болгаш санал-оналдары-биле политикаже кирип турарлар. Коронавирус хамчыының үезинде олар бот-харыысалгалыын көргүскеннер, а ам – партияның программазынче саналдарны белеткеп турарлар. Сайгарлыкчы ниитилежилгениң санал-оналдарының эксперт сайгарылгазы май 26-да "Чаңгыс демниг Россия" партиязының шөлүнге эрткен.

"Амгы үеде "Чаңгыс демниг Россия" Күрүне Думазының чаа чыыжынче бодунуң кандидаттарын шилиириниң талазы-биле баш буруңгааргы бадылаашкыннарны чорудуп турар. Алды муң ажыг кордакчыларның аразындан үштүң биринден эвээжи - сайгарлыкчы ниитилежилгениң, саарылга адырының, биче болгаш ортумак бизнестиң төлээлери" деп, "Чаңгыс демниг Россия" партиязының Чиңгине чөвүлелиниң секретары Андрей Турчак дыңнаткан.

Баш буруңгааргы бадылаашкыннарның кандидады, тараачын ажыл-агыйның удуртукчузу, Башкортостан Республиканың Күрүне Хуралының — Курултайның депутады Яков Кугубаевтен база бир санал үнген. Ол тараачыннарның көжүп чоруур садыглаашкынының дугайында хоойлуну дарый хүлээп алырын саналдаан. Ындыг чүүл көдээниң барааннарынга өртектерни чавызадыр арганы бээр, чүге дизе бараан бүдүрүкчүлери харылзаштырыкчыларны оюп каапкаш, дорту-биле садыгланыр аргалыг апаар.

" Коронавирус хамчыының шеглел-кызыгаарлаашкыннарының үезинде аъш-чемниң чедишпес чоруу чүгле тараачыннарның барааннарының ачызында болбайн барган деп санап чоруур мен. Ынчалзажок, болганчок-ла, оларны көрдүнген черлеринге сатпайн баргылаар. Ындыг болганда, шалыпкын садыглаашкынны хөгжүдериниң темазынга дагын эглип кээр ужурлуг бис” деп, ол тайылбырлаан.

Деткимчениң база бир хемчээ бодун боду ажыл-биле хаара туткан кижилерге хамааржыр. "Чаңгыс демниг Россия" оларның чидиг айтырыгларын амдан эгелеп шиитпирлежип эгелээр. Мында чугаа орулгазы эвээш бодун боду ажыл-биле хаара туткан кижилерниң дугайында чоруп турар дээрзин “Россияның чөлеңгиижи” бизнес-каттыжыышкынның оралакчы президентизи Марина Блудян чугаалап турар.

"Олар бүрүткелди эртип алыры билек, азыракчызын чидиргениниң, шинээ чок кижилерни ажаап-тежээп турарының дугайында немелде төлээшкиннерни олардан дораан-на казып кааптар. Ынчап келирге, олар беш-чеди муң рубльди чидирип турарлар, ажылдап ап турары база ол-ла хире болгай. Мындыг таварылгалар бажын ажыр” деп, ол демдеглээн.

РФ-тиң Экономика яамызының баштыңы Максим Решетников кол-кол хоойлужудулга эгелээшкиннерин ажылдап кылырынга партияның ролюн айыткан. "Чаңгыс демниг Россияның" деткимчези-биле кризиске удур политиканы боттандырып, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукка бистиң деткимчевисти мөөңнээр аргалыг болдувус” - деп, ол чугаалаан.

Приморьениң Хоойлужудулга Хуралында "Чаңгыс демниг Россия" фракциязының удуртукчузу, баш буруңгааргы бадылаашкыннарның кандидады Сергей Слепченко база ындыг бодалды илередип, хамчык үезинде партияның ажылын демдеглеп, биче болгаш ортумак бизнести деткиириниң регионалдыг хемчеглерин кыска хуусааларда ажылдап кылып, хүлээп алганын онзалаан.

"Дыка хөй чүүлдер кылдынган. Шыңгыы байдалдарда ук шииитпирлерни хүлээп алганы Приморьениң экономиказын тамыже аңдарлып бадарын болдурбаан” - деп, Сергей Слепченко чугаалаан.

Ооң коллегазы, Приморье крайның Хоойлужудулга Хуралында экономиктиг хөгжүлде болгаш өнчү-хөреңги комитединиң даргазы Сергей Ищенко база COVID-19 хамчыының үезинде эң когараан бүдүрүлгелерниң деткииринге экономиктиг болгаш социал хемчеглерни өй-шаанда хүлээп алганын чугулалаан.

"Бүдүрүлгелерниң санын кызырлырын болдурбадывыс, биче болгаш ортумак бизнесте ажылчын туруштарны хевээр арттырар аргалыг болдувус. Сөөлгү чылда сайгарлыкчы чорукта ажыл-хожул кылып чоруурларның саны 2020 чылдың түңнелдери-биле 4 хуу өзүп, 305 муң кижи болган. А ол дээрге, ажылда хаара туттунган бүгү чоннуң 30 хуузу-дур” - деп, Сергей Ищенко тодараткан.

"Чаңгыс демниг Россия" соңгулда бетиниң Программазын эксперттер болгаш янзы-бүрү адырның төлээлери-биле сырый ажылдажып кылып турарын сагндырып каал. Программалыг документиниң мурнады көөр чүүлдери Россияның Президентизи Владимир Путинниң Айыткалында айыттынган сорулгалар болур. Ооң иштинде — социал күрүнениң, экономиканың, газчыдылганың, экологияның, культураның болгаш даштыкы политиканың хөгжүлдезиниң айтырыглары бар. Программаның төлевилелин "Чаңгыс демниг Россия" партиязының июнь 19-та болуп эртер Съездизинге бадылаар.

#Чаңгысдемнигроссия #Программа #Бизнестидеткиирболгашхөгжүдер #Тывамедээ #Тувамедиагрупп #Тува #Тыва #Tuva #Tuvanews #Шынсолун