Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

ИНДИЙ ХЕВИРИ КОНЧУГ ЧЫПШЫНЫЫЧАЛ

29 июня 2021
25

Коронавирустуң Индияга илереттинген дельта-вариант хевири Кыдаттың Уханьга тывылган баштайгы хевиринден барык-ла ийи катап дүрген тараачал дээрзин Бүгү-делегейниң кадыкшылга организациязының (ВОЗ) кол эртем ажылдакчызы Сумья Сваминатан дыңнаткан.

Ооң чугаазы-биле алырга, коронавирус аарыгның индий хевири амгы үеде делегейниң сезен ажыг чурттарында тарай берген. Коронавирустуң өске штаммнарындан “Дельта-вариант” хевирниң дүрген тарап турары ол удатпас бүгү делегейге эң нептереңгей штамм апаарының айыылы-дыр” – деп, Сумья Сваминатан кичээндирген.

Коронавирустуң эң баштайгы хевиринден “Дельта-вариант” ийи катап дүрген тарап турар болганда, бо аарыгдан аараан кижи чүгле ийи эвес, а дөрт...харын-даа сес кижиге ону чыпшы­рып каап болур дээрзин Бүгү-делегейниң кадыкшылга организациязының эксперти С.Сваминатан чугаалаан. Хамчыктың 2020 чылда чадазынга өг-бүлениң кежигүннери шупту хары угда аарый бээриниң таварылгалары эвээш турган болза, аарыгның ийи чалгыында өг-бүлелер тигии-биле аарый бээриниң та­варылгалары көвүдээнин база ол дыңнаткан.

Европа чурттарының шуптузунга индий штаммның калбаа-биле дүрген тарап болурунуң айыылы барын Аарыг­ларны баш бурунгаар болдурбазының болгаш хайгаараарының Европа төвүнүң удуртукчузу Андреа Аммон сагындырган. Индияга илереттинген дельта-вариант хевирниң вирузу 2021 чылдың август айга чедир COVID-19-туң 90 хуузун өөскүдер деп ол кичээндирген.

Европа чурттарында коронави­рус аарыг­ аажок нептереп турда, Рос­сияда байдал­ өршээлдиг дээр­зин Бүгү-делегейниң кадыкшылга организациязының Россия Феде­рациязын­да төлээзи Мелита Вуйнович онлайн-конференция үе­зинде дыңнаткан. Медицина-санитар дүрүмнерин сагыы­рын хайгаараар на­ционал харылзаа институдунуң хүн бүрүде берип турар медээлеринге үндезилеп, ындыг түңнелди Бүгү-делегейниң кадыкшылга организациязы үндүрген деп ол медеглээн.

COVID-19-ка удур хемчеглер Россияда канчаар-даа аажок шыңгыы болганын Вуйнович чугаалааш, коронавируска хыналда тестилерни Россия делегей чурттарының аразындан эң-не хөйнү кылганын онзалап демдеглээн.

“Ол дээрге күрүнениң эрге-чагыр­газының шупту деңнелдеринге, чурттуң шупту системаларынга ап чоруткан шыңгыы хемчеглерниң түңнели-дир” – деп, Бүгү-делегейниң кадыкшылга организациязының Россия Федерациязында төлээзи айыткан.

📢КЫЖАНЫЫШКЫННАРНЫ ХҮЛЭЭП КӨРБЕС

Европа эвилелиниң кежигүннери күрүне­лерниң баштыңнарының болгаш чазактарының даргаларының бо чылдың июнь 25-те Брюссель хоорайга эрттиргени саммиттиң шиитпири-биле Европа эвилелиниң ажык-дүжүүнге таар­жыр нарын айтырыглар талазы-биле чугаалажыыш­кыннарны Россия-биле чорударының аргаларын дилеп көөрүн ЕЭ-ниң даштыкы политика талазы-биле албанының удуртукчузу Жозеп Боррельге дааскан. Ооң-биле чергелештир Россияны чөпшээрежилгелерже ыдалаар кы­загдаашкын хемчеглерин курлавырлап көөрүн база дааскан. Ол кызагдаашкынга экономиктиг хемчеглерни калбаа-биле ажыглаарын саналдаан.

Европа эвилелиниң кежигүннери күрүне­лерге болгаш өске-даа чурттарга удур чөңгээ­лээшкиннерни Россия шегледип, эптиг-чөптүг политиктиг харылзааларны алгыда бээринге идегелди ЕЭ-ниң кежигүннери күрүнелериниң удуртукчулары илереткеннер.

ЕЭ-ниң кежигүннери күрүнелериниң баш­тыңнары Белоруссияга удур экономиктиг кызагдаашкыннарны деткээш, политиктиг оппозицияны истеп сүрерин соксадырынче бо күрүнениң политиктиг удуртулгазын кыйгырган.

Россия чөптүг ажык харылзааларга беленин, политиктиг болгаш экономиктиг ыйыдыышкыннарны кажан-даа хүлээп көрбезин, хамаарышпас даштыкы политиканы бодунуң эрге-ажыктарынга дүүштүр чорударын РФ-тиң даштыкы херектер сайыды С. Лавров медеглээн.

📢РОССИЯ ХӨГЖҮҮР

Россия Федерациязын Владимир Путин баштап турар үеде Россия улам хөгжүүр деп, Кыдаттың Коммунистиг партиязының Төп Коми­тединиң күрүнелер аразының ха­рылзаазының талазы-биле килдис­тиң эргелекчизиниң оралакчызы Го Ечжо Кыдаттың Коммунистиг пар­тиязының тургустунганындан бээр 100 чыл ою-биле холбашкан парлалга конференциязының үезинде медег­лээн.

“Российжи күрүне бодунуң хөгжүлде­зинге көскү чедиишкиннерни чедип алган. Чуртта социал-политиктиг байдалдың чогумчалыын, российжи чоннуң амыдырал-чуртталгазының байдалы улам-на экижип турарынга Кыдаттың чону өөрүп турар. Президент В. Путинниң удуртулгазы-биле Россия хөгжүлдениң бедиктеринче үнеринге бүзүрээр бис” – деп, Го Ечжо чугаалаан.

📢ТОС “ИГИЛЧИЛЕРНИ” ШААЖЫЛААР

Ирак күрүнениң Дээди суд чөвүлели Ислам күрүнези деп террорисчи бөлүктүң (ИК Россияда хоруглуг) тос дайынчыларын өлүрүп шаажылаар шиитпирни хүлээп алган дугайында тус черниң Al-Sumaria телеканалы дыңнаткан.

2014 чылда Сала-эд-Эдин провинцияны эжелеп алырынга киржип тура, тус чер­ниң хөй чурттакчыларын өлүреринге хамаарылгалыг болганын “игилчилер” истелге үезинде өчээннер деп ук телеканалга дамчыткан. Ынчангаш оларның бо үүлгедии “игилдиң” тос дайынчыларын өлүрүп шиидер деп шиитпирни хүлээп алырынга чылдагаан болган.

2015 чылдың апрель айда Ирактың Тикрит деп черге хөй кижини хары угда хөмген 12 хөөрнү Ирак шериглер тыпкан. Ол хөөрлерге нии­тизи-биле 1,7 муң кижини хөмген болган. Олар шупту “игилчилерге” туттурган ирак солдаттар деп Ирактың шериг командылалы санап турар.

“Игилдиң” тос дайынчыларын боой азып шаажылаар.

📢РОССИЙЖИ ШЕРИГЛЕРНИҢ ӨӨРЕДИЛГЕЗИ

Россияның Ортаакы далайда шериг-далай флодунуң болгаш Агаар-космиктиг күштериниң шериг ужар-чүүлү дайзынның агаардан халдаашкыннарын дозар болгаш чок кылыр талазы-биле дайынчы өөре­дилгени эрттирген.

Россияның Сирияда агаардан хал­дааш­кыннардан камгаланырының шериг кезектери боттарының дайынчы белеткелин база катап бедик деңнелге көргүскеннер. Халдакчы хыдыкчы самолеттарның, вертолеттарның болгаш ужудукчу чок аппараттарның халдааш­кыннарындан камгаланырынче болгаш оларны чок кылырынче шыңгыы кичээн­гейни дайынчы өөредилге үезинде угландырган.

МиГ-31к самолеттарның экипажтары Сирия­да “Хмеймим” российжи шериг баазазындан Ортаакы далайның чөөн талазынче ужуп үнгеш, амгы үеде эң дүрген ужар болгаш кончуг күштүг ракеталар хевиринге хамааржыр “Кинжал” деп ракета комплекизин дайынчы байдалга ажыглаарының дайынчы өөредилгезин эрттирген.

Дайынчы өөредилгеге Ту-22м3 деп талыйтыр ужар бомбалакчы самолеттар база киришкен.

Сирияда “Хмеймим” российжи шериг баазазында Россия Федерациязының Чепсектиг агаар күштериниң чепсегле­ниишкининде бар шупту хевирниң дайынчы самолеттары турар. Дайынчы даалгаларны күүседиринге олар кезээде белен.

Российжи медээлер агентилелдериниң ажык медээлеринден белеткээн.

#Российжимедээлерагентилели #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva