Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

КҮШ-АЖЫЛДЫҢ БҮДҮРҮКЧҮЛҮҮН БЕДИДЕРИ – КОЛ СОРУЛГА

11 июня 2021
18

Баш миннир айтырыгларның федералдыг төвү «Восток» КХН-ниң чижээнге “Күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү” национал төлевилелдиң үре-түңнелдииниң дугайында илеткээн. Бүдүрүлге рыногунда «Восток» КХН ажылдаа-ла 23 чыл болуп турар. Кижи бодаарга, бо үениң дургузунда республиканың башкарыкчы бүдүрүлгези продукция кылырының чорудулгазын база улуг хемчээлдиг төлевилелдерге киржилгени беш салаа дег билир ужурлуг тургу дег. Ынчалзажок, тыва чазактың удуртулгазының саналдаанын ёзугаар «Восток» КХН иштики чарыгдалдарны эвээжедип тургаш күш-ажылдың бүдүрүкчүлүүн бедидериниң дугайында шиитпирни хүлээп алган. Ол бүгүнү боттандырары-биле ниитилел национал төлевилелдиң киржикчилериниң санынче кирген. Бүдүрүлге чорудулгаларының үре-түңнелдиин бедидеринге Баш миннир айтырыгларның федералдыг төвү дузалашкан.

“Алды айның дургузунда бүдүрүлге чериниң ажылдакчылары чиик тууйбунуң хумагалалдыг бүдүрүлгезиниң арга-хоргаларын өөренип келгеннер” – деп, Баш миннир айтырыгларның федералдыг төвү төлевилелдиң удуртукчузу Александр Сутурин чугаалап турар.

«Тывага “Күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү” национал төлевилелдиң бүгү негелделеринге дүгжүп турар бүдүрүлге черин шилип алган – ол болза «Восток» КХН болган. Эскертинмейн азы бүрүткеттинмейн турган чидиг айтырыглар баштайгы дээрезинде бүдүрүлге черинге турган. Бистиң төлевилел ук четпестерни бүдүрүлге боду көрүп, илередип, оларны эдер шиитпирлерни билдилиг тыварынче, ооң түңнелинде – бүдүрүкчүлүг чорукту бедидеринче угланган. Эвээш чарыгдалдарны үндүрүп тургаш, шынарын чидирбейн, үе-шаанда продукцияны бүдүрери болур» - деп, ол тайылбырлаан.

Александр Сутуринниң санап турары-биле алырга, чиик тууйбу бүдүреринге «Восток» КХН ажылдың бүдүрүкчүлүүн 70 хуу бедиткен. Бир эвес мооң мурнунда бүдүрүлгеге бир ээлчегде 600 хире тууйбуну кылып турган болза, бөгүн ол-ла курлавырларны хаара тудуп тургаш, бүдүрүлгени ийи катап улгаттырган. Ажылчын үениң чидириин 17 хуу турганындан 5 хуу чедир кызырган. Ону чедип алырда тууйбу бүдүрүлгезин чаңгыс черде болдурган. Артык шимчээшкиннер кылыр чорук соксаан.

Ол ышкаш компания брак кылыгларның санын 10 хуу турганындан тикке чедирген. Бракты төдү шиитпирлээр арга-хорга чүгле ук бүдүрүлге черинге эвес, а бүгү чуртка ажыктыг болур деп түңнелге Баш миннир айтырыгларның федералдыг төвүнүң эксперттери келгеннер. Бодунуң ээлчээнде, «Восток» КХН-ниң чиңгине директору Сергей Уюсов өөредилгени бүдүрүлгеге эрттирер деп шын шилилгени кылган бис деп немеп турар. Чедип алдынган көргүзүглер дээрге, ол төнчү, төдү түңнел эвес-тир.

«Бөгүн Россияда эң кол сорулга - күш-ажылдың бүдүрүкчүлүүн бедидери. Бистер бо угланыышкында дыка хөй чурттардан хожудап калган бис. Ынчангаш РФ-тиң чазаа күш-ажылдың бүдүрүкчүлүүн бедидериниң дугайында шиитпирни хүлээп алган. Бо айтырыг база бистиң компианияда чидии-биле тургустунган. Көргүзүглеривисти улам бедидеривис чугула, оон башка рынокка туттунарывыс бергедээр» - деп, Уюсов демдеглээн.

«Восток» КХН 1998 чылда үндезилеттинген. Ажыл-чорудулгазының кол-кол хевирлери: автомобиль оруктарының, кудумчуларның, көвүрүглериниң болгаш суг эрттирер хоорзаларның тудуу, демир-бетон кылыгларының бүдүрүлгези, а ол ышкаш хамааты тудуг. Бүдүрүлгеде 1200 кижи ажылдап турар.

Бөгүн республиканың тудуг адырында «Восток» КХН улуг бүдүрүлгелерниң бирээзи. Тудуг-монтаж ажылдарын күүседиринге ниитилелде чеди асфальт-бетон заводу, көжүп чоруур болгаш чаңгыс черге ажылдаар бетон хоюдар дериглер, а ол ышкаш үүрмектээр дериг-херекселдерлиг 5 сай уургайы бар. «Восток» КХН-ниң автопарыгында 600 кезек техника бар, ындыг чүүл бүдүрүлгеге кыдыындан хары организацияларны хаара тутпайн, ажылдаар арганы берип турар. Компанияда инновация технологияларын нептереңгейжидеринче улуг кичээңгейни угландырып турар.

#Националтөлевилел #Күш_ажылдыңбүдүрүкчүлүү #Уюсов #Восток #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews