Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

“МЕДСКАН” КЛИНИКАЗЫ

21 февраля 2022
29

Тыва: чаартылганың оруунда

Республиканың найысылалы Кызыл хоорайга хөй угланыышкыннарлыг ажыл-чорудулгалыг медицинаның өг-бүле төвүн тургузар талазы-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг биле «Медскан» компаниялар бөлүүнүң чиңгине директору Андрей Модестов олар аттарын салган дугайында медээ чурттакчы чоннуң «Медскан» компаниялар бөлүүнге сонуургалын хайныктырган.

Дугуржулга ёзугаар алыр болза, хөй угланыышкыннарлыг ажыл-чорудулгалыг медицинаның өг-бүле төвүн тургузарынга «Медскан» компаниялар бөлүү 1 миллиард рубль акша түңнүг капитал салыышкыннарны киирер. А Тыва Республиканың Чазаа чер участоктарын үр хуусаалыг арендага бээр, федералдыг болгаш регионнуң хоойлужудулгаларында көрдүнгени ёзугаар чогуур чиигелделерни алырынга «Медскан» компаниялар бөлүүнге деткимчени көргүзер.

Кызыл хоорайга хөй угланыышкыннарлыг ажыл-чорудулгалыг медицинаның өг-бүле төвүн тургузар талазы-биле төлевилелди боттандырарынга үндүрер акша-хөреңги бистиң республикага федералдыг төптен үндүрүп берген саң-хөө эвес дээрзин тодаргайлап айтып каары артык эвес. Ол дээрге республикаже ооң даштындан кирген инвестиция.

2021 чылдың сентябрь айда Владивосток хоорайга болуп эрткен Чөөн чүк экономиктиг форумга “Медскан” акционерлиг ниитилел биле Газпромбанк хөй угланыышкыннарлыг ажыл-чорудулгалыг медицинаның клиниктиг төптерин тудар талазы-биле федералдыг төлевилелди чарлап, аңаа 70 миллиард рубльден эвээш эвес акшаны чарыгдаарын дыңнатканнар.

Бо төлевилелдиң бир клиниказын бистиң республикага ажыдар деп дугурушканы Тывага медицина ачы-дузазын база бир деңнелге тургузары, ону хөгжүдеринге акша-хөреңгини республикадан дашкаар дөстерден хаара тудар дээн чүткүл боору чугаажок. Эмнелге ачы-дузазын медицинаның хөгжүлдезиниң амгы деңнелинге аарыг кижилерге көргүзер байдал республикага тыптып кээп болур. Ындыг идегелдиң тыптып келген бир чылдагааны — «Медскан» компаниялар бөлүү медицина эртем-билии болгаш ачы-дузазы аажок сайзыраңгай күрүнелерде шылгараңгай медицина төптери-биле харылзааны тудуп турары. Оларның аразындан Израильде «Хадасса» госпиталь-биле сырый болгаш үре-түңнелдиг кады ажылдажылганы «Медскан» компаниялар бөлүүнүң удуртулгазы онзалап демдеглеп турар.

📢РОССИЯНЫҢ ОН РЕГИОНУНДА

Бир эвес Россияны алыр болза, «Медскан» компаниялар бөлүүнүң 37 медицина төвү 10 регионда ажыттынган. Амгы үениң медицина дериг-херекселдери-биле чепсеглеттинген ол төптер аарыгларны баш бурунгаар тодарадырында болгаш эмнээринде чедиишкинниг ажылдап турар. Чижээлээрге, Москвада «Медквадрат», Яузада (Москва) клиниктиг госпитальдар, Сколковода Hadassah, Пермь крайда «Философия красоты и здоровья» клиникалар четкизи, онкология аарыгларын баш бурунгаар илередириниң болгаш эмнээриниң Воронеж хоорайда регионнар аразының медицина төвү дээш «Медскан» компаниялар бөлүүнүң медицина төптери Россияда эң дээре 10 клиниканың санынче кирген деп медээлер массалыг информация чепсектеринде бар.

«Медскан» компаниялар бөлүүнүң удуртукчузу Евгений Туголуковтуң журналистерге чугаалааны-биле алырга, регионнарга медицинаны хөгжүдеринге тус черниң курлавырын долузу-биле ажыглаарынче улуг сагышты салып турар. Медицинаны хөгжүдеринге чугула байдалдар регионнарда бар – эң ылаңгыя боттарының чурттап турар черлеринге медицинаны улам сайзырадырынга чүткүлдүг медицина ажылдакчылары, эмчилер, медицина сестралары дээш өске-даа эртем-билиглиг кижилер. Регионнарда эмнелгелерниң материалдыг баазазы, дериг-херекселдер-биле дерилгези чедишпес. Ол бүгүнү «Медскан» компаниялар бөлүү четчелеп болур. Регионнарда хөй угланыышкыннарлыг ажыл-чорудулгалыг медицина төптеринге ажылдаар эмчилерниң, медицина сестраларның өөредилгезин “Медсканның” амгы үеде ажылдап турар төптерге организастааш, оларның арга-мергежилин бедидип ап болур. Чаа чүүлдерге өөредилге болгаш арга-мергежил солчулгазы доктаамал ажыл болур ужурлуг.

📢ЭМЧИ КАДРЛАР

Эмчи кадрлар-биле ажылга улуг кичээнгейни ниити практиканың эмчилериниң болгаш эмчи сестраларының белеткелинче угландырган. «Медскан» компаниялар бөлүүнүң удуртукчуларының бодалы-биле алырга, аарыгларны тодарадырынга болгаш эмнээринге кол черни ниити практиканың эмчилери болгаш медицина сестралары ээлээр ужурлуг. Ол ындыг болур ужурлуг дээрзин Израильдиң, Американың Каттышкан Штаттарының, Мурнуу-Чөөн Азия чурттарының медицина арга-дуржулгазы бадыткаан. Ол чурттарда эмчилерниң кол сорулгазы — аарыгны болгаш ону эмнээр аргаларны тодарадыры. Эмнээшкинни эмчи сестралары чорудар болгаш, оларның медицинага эртем-билии ханы болгаш делгем, ынчангаш оларның өөредилгезиниң программазы улуг, өөренир хуусаазы узун.

Телемедицинаны делгеми-биле ажыглаары «Медскан» компаниялар бөлүүнүң клиникаларының ажылында улуг черни ээлеп турар. Аарыг кижилерниң кадыының байдалын доктаамал (бажыңынга, өске-даа черлерге) хайгаараар сорулга-биле “сан-чурагайлыг” медицинаның чедиишкиннерин ажыглаары, оларны улам сайзырадыры кончуг чугула апарган. Ол амгы болгаш келир үениң сорулгалары. Ынчангаш “сан-чурагайлыг” медицинаның медээлерин ажыглап, эмнээшкинни эм болгаш өске-даа аргалар-биле чорудары эки түңнелдерни бээр ужурлуг.

«Медскан» компаниялар бөлүүнүң клиникаларында кол чүүлдерниң бирээзи – аарыг кижи-биле ажык чугаа, ооң бодун эмнээшкинниң киржикчизи кылдыр билиндирери, чүгле кадыының дугайында эвес, ооң амыдырал-чуртталгазының социал байдалын билип алыры. «Медскан» компаниялар бөлүүнүң клиникалары коммерциялыг медицина албан черлери болганда, оларга эмнедип баар кижилер боттарының саң-хөө байдалын база сайгарып алган турар ужурлуг болбайн аан.

Кызыл хоорайга хөй угланыышкыннарлыг ажыл-чорудулгалыг медицинаның өг-бүле төвү туттуна бээр болза, аңаа эмнеткен кижилер медицина ачы-дузазы дээш төлевирни хууда дугуржулга азы оларның эмнээшкинин төлээр кижилер-биле дугуржулга ёзугаар, албан медицина камгалалын азы хуу медицина камгалалын чорудуп турар организациялар-биле дугуржулга, күрүнениң болгаш муниципалитеттер организациялары-биле дугуржулгалар болгаш кадык камгалалының ачы-дуза программалары-биле дугуржулга ёзугаар төлеп болурлар.

Кызыл хоорайга хөй угланыышкыннарлыг ажыл-чорудулгалыг медицинаның өг-бүле төвүн тургузар талазы-биле кады ажылдажылга дугайында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг- биле дугуржуушкун чарган «Медскан» компаниялар бөлүүнүң чиңгине директору Андрей Модестовту бистиң республиканы билир кижи деп чугаалап болур. 11 чыл дургузунда Красноярск крайның онкология салбырын ол удуртуп, ону сайзырадырынга үлүүн киирген.

«Медскан» компаниялар бөлүүнүң удуртукчузу Евгений Туголуков медицина адырында бир янзы бизнесмен. “ЭМАльянс” деп улуг машина тудуунуң холдингин тургузуп, удуртуп турган. 2007–2011 чылдарда Россияның Күрүне Думазының депутады. 2013 чылда «Медскан» медицина бөлүүн тургузуп, ону хөгжүдүп эгелээн. Медицинага машина тудуунуң адырындан Евгений Туголуков келген болгаш, ооң медицина клиникаларында амгы үениң “сан-чурагайлыг” медицина дериг-херекселдерин калбаа-биле ажыглап турар. «Медскан» компаниялар бөлүү 2018 чылда Иерусалимде университеттиң Hadassah госпиталының Россияда салбыры апарган – Россияда баштайгы даштыкы госпиталь.

Шаңгыр-оол МОҢГУШ.