«Шын» солун интернет делгемнеринде туружун ээлеп эгелээн

Солун материалдар­ны, дорт эфирде видео­чүүл­деривисти хүнде 5 муң ажыг кижи номчуп, көрүп турар.Интернет четкизинде «Шын» солун бодунуң туружун идеп­кейлиг эжелеп эгелээн. Бодунуң сайтызы (shyn.rtyva.ru) ам-даа чедир кылдынып, чаартынып турза-даа, кол-кол…
Медээлер

Эки тур мен, авай… манаңар

Сөөлгү совет шериглер Афган күрүнеден 1989 чылдың февраль 15-те үнген. Тывадан 416 шериг оолдарның 12-зи Төрээн чуртунче чанып келбээн.  ССРЭ-ниң 40-ги армиязының Афганистанга албан-хүлээлгезин күүседип доосканының 31 чылынга тураскааткан байырлыг…
Медээлер

Бай-тайгажылар чымыш иште

 Губернатор төлевилелдери боттаныышкында «Шын» солуннуң журнализи Бай-Тайга кожуунче ээлчеглиг сургакчылаашкын үезинде Тээлиде «Инек – чемгерикчи малым», “Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге”  губернатор төлевилелдериниң киржикчилери-биле ужуражып, ус-шеверлер болгаш туризм төвүнге, малчын…

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню