Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

ЭМНЕЛГЕ УЧАСТОКТАРЫНЫҢ ПАСПОРТТАРЫ

20 августа 2021
21

Москва хоорайның поликлиникаларынга эмнелге участоктарының сан-чурагайлыг паспорттарын ажыглап эгелээнин найысылалдың мэриниң социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Анастасия Ракова массалыг информация чепсектеринге дыңнаткан. Ооң чугаазы-биле алырга, эмнелге участогунда бүрүткеттинген кижилерниң кадыының байдалын сан-чурагайлыг паспорт дамчыштыр эмчи кажан-даа билип ап, хайгаарап болур. Эмнелге участоктарының сан-чурагайлыг пас­порттарын Москваның чурттакчы чонунуң кадык камгалалының чаңгыс аай сан-чурагайлыг платформазынга үндезилеп ажылдап кылган.

Эмнелге участоктарының сан-чурагайлыг паспорттары дээрге пациентилерниң ооң мурнунда саазын медицина карточкаларында анаа-ла медээлер шыгжамыры ышкаш эвес. Москваның поликлиникаларының эмнелге участоктарынга быжыглаттынган кижилерниң шуптузунуң болгаш кижи бүрүзүнүң кадыының байдалының дугайында сан-чурагайлыг паспортта киирген демдеглелдерни эмчилер кажан-даа ажыглап болур. Диспансеризацияны чылдың-на эрткени, дүрген эмчи дузазын аңаа каш катап чедирип турганы, эмчиниң хүлээп алыышкынынга киргени шинчилгени болгаш эмнээшкинни кандыг чорутканы, чыттырып эмнээни дээш пациент бүрүзүнүң кадыының байдалының, ону канчаар эмнеп турганының дугайында тодаргай медээлерни ол сан-чурагайлыг паспортта киирген. Оларны доктаамал чаартып турар.

Пациентиниң кадыын хайгаараарынга, ол кандыг апарып болурун баш бурунгаар сайгарарынга, ону канчаар эмнээринге сан-чурагайлыг паспорт дузалыг.

📢БЕЛОРУС СПОРТЧУЛАР ДАШТЫКЫЖЕ ҮНМЕС

Японияның Токио хоорайга чоокта чаа эрткен Олимпий-2020 оюннарның үезинде Белоруссияның спорт даргалары-биле алгыш-кырыш уржуунда Польшадан политиктиг хоргадал дилеп, ында барып чурттай берген белорус спортчу Кристина Тимановская Белоруссияның эрге-чагыргазы даштыкы чурттарга маргылдаа­ларга белеткенирин болгаш киржирин, ынаар шөлээлеп баарын белорус спортчуларга хоругдаан деп медээни массалыг информация чепсектеринге тараткан.

Кристина Тимановскаяның ол медээзин Олимпий оюннарынга мөңгүн медальды чаалап алган Андрей Кравченко бадыткаан. «Моюннарывыска мончар кедиргеш, аастарывысты дуй хырбалап каары арткан” – деп, Insagram-га ол бижээн.

📢АФГАН ДҮЖҮМЕТТЕРГЕ КЕЛДЕРЕЛ

Афганистанның күрүне эрге-чагырга органнарының албан-хаакчыларынга бүгү-ниити келдерелди “Талибан”-ның удуртулгазы чарлааш, күрүне албан черлериниң ажылын уламчылаарынче оларны кыйгырган.

“Талибан”-ның дээди удуртулгазының ол кыйгырыы Афганистанга амыдырал-чуртталга чоорту тайбыңчый бээр боор деп идегелди кижилерге берген. Кабул хоорайда болгаш провинцияларда албан-хаакчыларының чамдыызы күрүне органнарында база катап ажылдап эгелээннер.

2020 чылда Доха хоорайга америк-талиб ужуражыыш­кыннар үезинде “Талибан” Афганистанга эрге-чагырганы чоорту ээлеп алырының дугуржулгазы чедип алдынган деп политиктиг хайгааракчылар санап турар. Доха хоорайга ужуражыышкын үезинде Американың Каттышкан Штаттары болгаш ооң талалакчылары күрүнелер шериглерин 14 ай дургузунда Афганистандан үндүрерин аазааннар. Оларның ындыг шиитпирин Афганистанга 40 чыл дургузунда үргүлчүлеп келген дайын-политиктиг чөрүлдээлерни даштыкы чурттарның шериг күжү-биле үзе шиитпирлээри болдунмас деп билиишкинниң түңнели кылдыр чамдык политиктер санап турар.

2020 чылдан бээр үеде Афганистанның үстүкү удуртукчу органнары биле “Талибан” -ның аразынга дайынчы хөделиишкиннерни соксадыр талазы-биле элээн каш дугуржулгалар безин чардынган турган. Ол дээрге херек кырында эрге-чагырганы талибтерге дамчыдып бээринге белеткелдер дээрзин сөөлгү болуушкуннар көргүскен. Афганистанның шерии талибтерге барык тигии-биле дүжүп бергени, күрүнениң эрге-чагыргазын “Талибан” улуг хан төгүүшкүнү чокка ээлеп алганы аңаа бадыткал, талибтерге афган шериглерниң дүжүп бээрин баш бурунгаар белеткээн, афган шериглерни кортук деп кажан-даа санап болбас, афганнар эрес-дидим кижилер, олар дайылдажып-даа шыдаар деп, политиктиг хайгааракчылар чугаалап турар.

Барыын чурттарның массалыг информация чепсектериниң медээлери-биле алырга, “Талибан” Афганистанны амыр-шөлээн удуртурунуң быжыг барымдаазы чок. Совет шериглерге удурланыышкынның удуртукчузу, Афганистанның таджик чурттакчы чонунуң баштыңы, “Панджшер арзылаң” деп шолалыг Ахмад-Шах Масудтуң оглу Ахмад Масуд “Талибан”-га удур демисежиринге шериг дузазын Барыын чурттардан дилээн. Бир эвес Ахмад Масуд талибтерге дайынчы удурланыышкынны организастап шыдаар болза, “Талибан” Афганистанны амыр-шөлээн удуртуру берге. Афганистанның шупту чоннарының төлээлери кирбээн чазакты талибтер тургузар болза, оларга удур бүгү күштерниң боо-чепсектиг шимчээшкинин баштаар мен деп Ахмад Масуд чарлаан.

📢ХҮЛЭЭП АЛБАС ДЭЭШ

Афганистанга талибтер эрге-чагырганы ээлеп эгелей бээрге, Европа чурттарынче дескен кижилерниң саны дыка көвүдээн. Оларны хүлээп албас сорулга-биле, Европаның чурттарының барык шуптузу кызыгаарларын хаап, дескен кижилерни киирбес талазы-биле хемчег­лерни ап чорудуп турар.

“Бистиң чуртувус Европаже дескен кижилерниң чыглыр чери эвес-тир” – деп, Турцияның президентизи Эрдоган чугаалап, кижилерниң хостуг эрге-ажыын чарлаан Европаның күрүнелери кызыгаарларын хаап, дескен кижилерни хүлээп албайн турарынга таарзынмаанын илереткен.

2021 чылдың чүгле 7 айының дургузунда Европа чурттарынче Турция таварыштыр дезип бар чоруур 77 муң кижини бо чурттуң полиция болгаш чепсектиг күштериниң ажылдакчылары туткан. А сөөлгү 3 чылда дескеннерниң чартык кезии Афганистандан болган.

Афганистандан дескен кижилерни Иран хүлээп ап келген. А олар Ирандан Турцияны таварыштыр Европа чурттарынче улаштыр чоруп турар. Ол кижилерни киирбези-биле, Иран-биле кызыгаарда бетон хананы Турция тудуп эгелээн.

(Российжи медээлер агентилелдериниң ажык медээлеринден).