Рубрикалар

ҮЕР-СУГ ДЭЭШ ШҮҮДЕЛ

Суггур чаъс-чарның ужун Кызылда чамдык бажың-балгаттар база чер участоктары сугга алыскан хевээр. Бо үеде бажың ээлерин чүгле үер эвес, а ооң чедиргени когаралдың шүүделиниң айтырыы дүвүредип турар.

Кызыл хоорай чагыргазының Хамааты камгалал болгаш Онза байдалдар килдизиниң начальнигиниң оралакчызы Орлан Бызытпааның дыңнатканы болза, июнь 1-де үнген дужаал ёзугаар сугга алыскан бажыңнарны шинчилээр, а ол ышкаш чедиртинген когаралды тодарадырының талазы-биле комиссиялар ажылдап эгелээн. Чоокку хүннерде бажың-балгаттарны шинчилеп-хынаар комиссия ажылын доозар. Көрүлдеден алырга, 340 ажыг бажың үер-сугдан когараан болуп турар.

Бо хүннерде 52 билдириишкин бүрүткеттинген. Артканын дараазында 10 хонуктуң дургузунда ажылдаашкынга алыр. Когараан кызылчылар июнь 20-ге чедир хоорай чагыргазының 103 дугаарлыг өрээлинге билдириишкин долдурары-биле кээп болурун Орлан Бызытпаа дыңнаткан. Бодунга ЕГРН-ден ушта бижилгени, паспортту, уругларының төрүттүнгениниң дугайында херечилелдерин болгаш чедиртинген когаралды бадыткап турар фото-чуруктарны ап алгаш чорууру эргежок чугула. Тыва Республиканың Чазааның айтыышкынынга дүүштүр үерден когараан өг-бүле бүрүзү шүүделди алыр ужурлуг. Комиссия билдириишкин бүрүзүнге хамаарыштыр үнүүшкүннерни кылып, байдалды ол-ла черинге шинчилээр. Чүгле ооң соонда когаралдың түңү тодараар.

#Кызылхоораймэриязы #Үер #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
В. ХОВАЛЫГ: «АЖЫ-ТӨЛ ТААРЫМЧАЛЫГ БАЙДАЛГА ӨӨРЕНИР УЖУРЛУГ»
Следующая запись
ОБЪЕКТИВТЕ 100 ЧЫЛ
Меню