Рубрикалар

ҮЛЕГЕРЛИГ КОРРЕКТОР ӨГБЕВИС

Аный Иргитовна Демир-оол – “Шын” солуннуң хүндүлүг хоочуну, бүгү назынында корректор болуп ажылдап чораан.

Ооң күш-ажыл дептеринде чаңгыс-ла демдеглел бижик бар. Ол Улуг-Хем кожууннуң Ак-Туруг сумузунуң Кара-Суг аксында аржаан чанынга ада-иезиниң чаңгыс уруу болуп төрүттүнген. Көңгүс бичии, 4-5 хар аразы турда, авазы аарыгның хайындан чок болганын ол мынчаар чугаалаар: “Миннип кээримге-ле, авам аарып-ла турар, “бажым” дээр кижи. Эмчиге чыдып-ла турар. Бир эмчилеп чорупкаш, олчаан келбейн барган. Ачам хөй мал-маганныг турган. Инек, хой-өшкү саап, ачамга дузалажып өзүп келген мен.”

Эге школаны Ак-Туруг школазынга дооскан. Элээн болганда ачазы база чок апарганын ол чугаалаар. Бичиизинден тура төрелдериниң ажы-төлүн алчып, аажок дузалажыр турган. Ооң акызы Алексей Артааевич Дүгержаа “Шын” солуннуң журнализи база очулдурукчузу чораан. Чаа-Хөл школазынга 9-ку класска чедир өөренгеш, акызынга ооң уруу Оляны ап дузалашпышаан, Кызыл хоорайга кежээки школаны дооскан. Дуңмазы Ольга Маланова тыва телевидениеге эки үре-түңнелдиг ажылдап чораан. “Кызылга орус школага өөренип турумда башкыларым аажок мактаар турган. Солун чүвези дарга-бошкалар, улуг улус-биле кады өөренип турган мен” – деп, ол сактып чугаалаар.

Көңгүс аныяанда, 21 харлыында “Шын” солунга корректор кылдыр ажылдап кирген. Оон чоорту өг-бүле тудуп, ажы-төлдүг апарган. Өөнүң ээзи Николай Владимирович Иштики херектер яамызынга шагдаалап ажылдап чораан. Олар 5 ажы-төлдүң авазы, ачазы болганнар. Ажы-төлүнүң аразында ийистер база бар. Элчип-селчип тургаш, ажы-төлүн дыка-ла кызымак азырап өстүрүп алганнар. Ол дугайын хоочун корректор мынчаар чугаалаар: “Корректор ажылы аажок берге ажыл чүве. Кара эртенден тура дүнеге чедир ажылдааш, чангаш, эртенинде катап-ла чоруп каар. Өөм ээзи дүне дежурныйлаар. Дүнекиниң 12 шакка чедир ажылдааш, бажыңда ажы-төл чанында өөм ээзин солууру-биле далажып-ла каар мен. Ол ажылдап чоруур дээш белеткенип алган мени манап олурар кижи.” Чеже-даа берге турган болза, бодунуң ынак ажылындан ол черле ойталавайн, бүгү назынының иштинде үре-түңнелдиг, шыдамык ажылдап чораан. Аный Иргитовна амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада.

Хөй чылдар иштинде “Шын” солунга частырыг үнмезин дээш, кызып ажылдап чораан, аныяк-өскенге үлегерлиг хоочун өгбевиске 85 харлаан ою таварыштыр быжыг кадыкшылды, узун назынны, ам-даа ажы-төлүнүң аразынга ынак авазы, коллегалары биске үлегерин көргүзүп, аас-кежиктиг чоруурун күзээр-дир бис.

Чыжыргана СААЯ.

Предыдущая запись
ЧЕР УЧАСТОГУНУӉ ДОКУМЕНТИЗИН ДҮРГЕН КЫЛДЫРАР
Следующая запись
СУМОГА РОССИЯ ЧЕМПИОНАДЫ КЫЗЫЛГА ЭГЕЛЭЭН
Меню