Рубрикалар

ҮНДҮРҮГЛЕР ЧЫЫЛДАЗЫ 4,5 ХУУ БАТКАН

Регионнуң үндүрүг албанының медээзи-биле алырга, 2020 чылга деңнээрге, 2021 чылдың декабрь 1-ге чедир республиканың чонундан эт-хөреңги үндүрүүн 4,5 хуу эвээшке, азы 67,2 хуу чыгган. Эт-хөреңги ээлери 2020 чылда 264,2 млн рубль үндүрүг чыылдазын киирген болза, бо удаада чүгле 177,5 млн рубль акшага үндүрүг төлевирлери кирген.

Тожу, Бии-Хем база Чеди-Хөл кожууннар албан төлээр үндүрүглер чыылдазын 70 хуу ажырган болза, Барыын-Хемчик кожуун чүгле 57 хуу, Тере-Хөл кожуун – 52 хуу, Тес-Хем кожуун 51,9 хуу чыып, кижилерден эт-хөреңги үндүрүүн чыыр планын күүсетпээн.

Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Алдын-Херел Кара-Сал спорт, кадык камгалал, өөредилге болгаш культура албан черлериниң ажылдакчыларының талазындан үндүрүг төлээриниң көргүзүү куду болганын демдеглээн. Ведомстволар бодунуң ажылдакчыларынга тайылбыр ажылын чорударын Кара-Сал сүмелээн.

Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы албан-хүлээлгени күүседип турар Александр Брокерт муниципалдыг районнар болгаш хоорай округтарының чагырга даргаларынга, Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелели-биле кады, кижилерден эт-хөреңги үндүрүглерин чыыр талазы-биле ажылды шапкынчыдып, амгы төлевирлер чыылдазын 70 хуу, а эрткен чылдарның өрелерин 98 хуу чедир чыыр даалганы берген. Үндүрүглерни төлевези административтиг чурум үрээшкини кылдыр санаттынар болгаш, кеземчеге онаажырын ол сагындырган.

2020 чылдың эт-хөреңги үндүрүглери дээш 264 млн рубль тус чер база республика бюджеттеринче 2021 чылдың декабрь 1-ге чедир кирер ужурлуг турган. Ол түңде 163 млн рубль транспорт үндүрүү, 62 млн рубль чер үндүрүү, 39 млн рубль кижилерниң эт-хөреңги үндүрүү кирип турар.

Үндүрүг төлекчилери Федералдыг үндүрүг албанының Чаңгыс аай харылзаа төвүнүң 8-800-222-22-22 дугаарлыг телефонунче долгааш, эт-хөреңги үндүрүглерин санаанынга хамаарыштыр айтырыгларга харыыны ап болур.

Тываның Чазааның парлалга албаны.

#Үндүрүглерчыылдазы #Федералдыгүндүрүгалбаны #Кожууннар #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ЧИИГЕЛДЕЛИГ ЧЭЭЛИЛЕР
Следующая запись
База бир “чугааланыр” ном немешкен
Меню