Рубрикалар

Үндезин Хоойлуда өскертилгелер амыдыралды экижидеринче угланган

Ие-чашты деткииринден эгелээш, амыдырап-чурт­таарының кудуку хемчээлинден эвээш эвес ажыл төле­вирин доктаадырынга чедир Россияның Конституция­зынга эдилгелер бистиң республикавыска кончуг чугула.

Чаш уруглар төрүттүнер талазы-биле Тыва бирги черде-ле болгай, бисте өг-бүлелерниң 30 ажыг хуузу хөй ажы-төлдүг. Бис оларга боттарывыстың та­лавыстан шыдаар шаавыс-биле дузалажып турар бис. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге, чижээ, «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелди колдуунда база ынаар угландырган. Ооң ачызында, чаа эгелеп чоруур фермерлерге, ажыы-биле чугаалаар болза, белеткеп каан белен ажыл-агыйны берип турар бис. А оларның талазындан чүгле шудургу, немерелиг ажыл-иш херек. Ынчалза-даа кажан чурттуң Үндезин Хоойлузу деткимчени магадылап турда, көңгүс өске херек-тир.

Мооң мурнунда бис ол-бо со­циал хемчеглерниң чугула херектиин камгалап ап турган бис. Чижээлээрге, чоокта чаа чаш уруглар төрүттүнер талазы-биле ынчалдыр-ла бедик көргүзүглүг регион хиревисте, үш дугаар болгаш ооң-даа соон­да төрүттүнген ажы-төлге дузаламчы акшаларны төлеп бээрин кызыдыр негеп турган бис. Бо хүннерде ону чедип алган бис: бо чылдан эгелеп, 2,5 муң өг-бүлелер ындыг акшаларны алыр.

РФ-тиң Чазаанга бадылаар Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң планы-биле кады Үндезин Хоой­луга киирер бөлүк социал өскерилгелер республиканың шагдагы-ла элээн хөй чидиг айтырыгларын үндезини-биле шиитпирлээринге күштүг баазаны тургузар. Чегей амыдыралды ажып эртери, чоннуң чаагай амыдыралын бедидери, транспорт инфраструктуразының хөгжүлдезин шиитпирлээри – бо бүгү айтырыглар бирги черде. #Конституция #поправки #Россия #Тыва

БҮГҮ-РОССИЯНЫҢ БАДЫЛААШКЫНЫ 2020 ЧЫЛДЫҢ АПРЕЛЬ 22-ДЕ

БИСТИҢ ЧУРТУВУС, БИСТИҢ ҮНДЕЗИН ХООЙЛУВУС, БИСТИҢ ШИИТПИРИВИС!

Россияның Төп соңгулда комиссиязы конституция2020.рф

ДЕТКИИР МЕН!

Тывада билдингир апарган чү­рек-дамыр талазы-биле  хирург эмчи, амгы үеде №1 республика эмнелгезинде рентген-хирургия аргалары-биле диагностика болгаш эмнээшкин төвүнүң эргелекчизи Росси Александрович Күжүгет:

– Россияның кайы-даа булу­ңунга – ырак көдээ суурлардан эгелээш, улуг хоорайларга чедир шынарлыг эмчи дузазын чедирер талазы-биле хамаатыларның эргелерин Конституция хандырар. Оон аңгыда, быжыг билиглиг, дээ­ди эртемниг эмчилерниң акша-шалыңын өстүрер айтырыг­ларны база шиитпирлээр. Россия Федерациязы болгаш ооң иштинде, Тыва Республиканың эрге-чагырга органнарының,  чоннуң кадыын быжыглаар сорулгалыг ажыл-чорудулгазын Россияның Конституциязы магадылап турар боорга, ону деткип, бадылаарын шиитпирлеп алган мен.

#Шын

Предыдущая запись
Чазактың мобилдиг хүлээп алыышкыны Бай-Тайгада
Следующая запись
ГИА, ОГЭ, ГВЭ деп чүл?
Меню