Рубрикалар

Үрде манаанывыс Тиилелге хүнүнүң байырлыг чыскаалы

Бөгүн найысылал Кызылга Ада-чурттуң Улуг дайынының тиилелгезиниң 77 чыл оюнга тураскааткан байырлыг чыскаал болуп эрткен. Эртенгиниң 8 шакта-ла хоорайның чурттакчы чону болгаш аалчылары Арат шөлүнге уурук-сууруктап чыглып эгелээн. Чоннуң айыыл чок чоруун бодап, Иштики херектер яамызының болгаш Росгвардия ажылдакчылары хыналда-эртирилге пунктуларынга ажылдап, кижи бүрүзүн демир-дес бар-чогун тодарадыр херексел-биле хынааш, шөлче эрттирип турганнар.

Байырлыг чыскаал Тыва Республиканың Чазак бажыңының мурнунга Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүрер ёзулал-биле эгелээн. Улуг-даа, бичии-даа чуртувустуң туктары киискип, ыдык ырылар Арат шөлүнге чаңгыланып турган.

Шеригжи чыскаалды Кызылдың гарнизонунуң начальнигиниң хүлээлгезин түр үеде күүседип турар майор Азат Фатхутдинов хүлээп алган. Украинада болуп турар тускай дайынчы операцияның киржикчизи, майор Захар Тарасов парадты командылаан.

Ук чыскаалга Тыва Республиканың Чазааның болгаш 55-ки даг-адыгжы бригаданың каттышкан үрер хөгжүм оркестри, Кызылдың президентиниң кадет училишези, тускайлаттынган демир-орук батальону, Тыва Республикада Федералдыг айыыл чок чорук албаны, Онза байдалдар яамызы, Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Республикада эргелели, Тываның күрүне университединиң шериг кафедразы, Тываның кадеттер корпузу, Бүгү-российжи шериг-патриотчу “Юнармия” хөй-ниити шимчээшкини, Тыва Республиканың аъттыг үрер хөгжүм оркестри киришкен.

Парадтың киржикчилери марштап эрткен соонда, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Ада-чурттуң Улуг Дайынының Тиилелгезиниң 77 чыл оюн таварыштыр хоочуннарга, чыскаалдың киржикчилеринге болгаш чурттакчы чонга байырны чедирген.

“1945 чылдың май 9 – российжилерниң бүгү-ле салгалдарынга ыдыктыг хүн. Ол ышкаш маадырлыг чоруктуң болгаш бистиң чонувустуң чаңгыс эвиниң сүлде демдээ болур. Маадырлыг болгаш эрес-дидим чоруктуң, чидириглерниң түңнели, кол утказы улуг тиилелге болган. Ол бисти улаштыр тургустунуп, сайзырап, чурттаарынга чаа күштү берип, чалгынналдырып турар. Бис тиилелгениң бүгү-ле салгалдарынга, фронтучу маадырларга, ажыл-ишчилерге хүндүткелдиң ёзузун көргүзер ужурлуг бис. Ук ёзу-чаңчылдарга, төөгүнүң дириг чижээнге, дайынчыларывыстың маадырлыг чоруунга, бистиң чуртувустуң Чепсектиг күштериниң дайынчы соруу туттунуп турар” – деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

Байырлыг чыскаалдың төнчүзүнде “Өлүм чок полктуң” дөргүл-төрелдери, чоок кижилери дайынга киржип чораан маадырларның чуруктарын тудуп алгаш эрткен. Аңаа ниитизи-биле 1,5 муң кижи киришкен.

Ооң мурнунда чылдарда коронавирус халдавырлыг аарыгның буруузу-биле байырлыг чыскаалдар болбайн турган. Үрде манааны байырлалда чон хөйү-биле идепкейлиг киржип чедип келген. Ол ышкаш Тиилелге хүнүнге тураскааткан байырлыг салют база болур.

Чыжыргана СААЯ
Чуруктар Буян ООРЖАКТЫЫ

Предыдущая запись
Байыр чедириишкини
Следующая запись
Бичии маадыр
Меню