Рубрикалар

ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛДААРЫН КҮЗЭЭН

Сентябрь 28-те Национал театрга эрткен, республиканың дээди албан дужаалынче Владислав Ховалыгның киргениниң байырлыг езулалында, СЭКП Тыва обкомунуң бирги секретары Григорий Ширшин, Тываның бирги президентизи Шериг-оол Ооржак база 2007-2021 чылдарда республика Баштыңы чораан Шолбан Кара-оол онза хүндүткелдиг аалчылар бооп киришкен.

Владислав Ховалыг бодунуң илеткелинде бирги черде кижи айтырыын кол черде алганын Шериг-оол Ооржак онзалап айыткан. Республиканың бүгү талазы-биле хөгжүлдезин чедип алыр дизе, кижи бүрүзүнүң айтырыгларын шиитпирлеп, чон-биле ажылдаар херек. Шак ындыг сорулганы суму чагыракчыларындан эгелээш, сайыттарга чедир боттарының мурнунга салыр ужурлуг деп, Шериг-оол Дизижикович чугаалаан. Бир эвес олар шупту кижилер эки чурттазын дээш ажылдап эгелээр чүве болза, эрге-чагырганың кол сорулгазы — республиканың сайзыралы чедип алдынарын демдеглээн.

Республиканың экс-президентизи, Тыва Арат Республиканың 100 чылында регионнуң чурттакчылары чаа удуртукчуну чаңгыс үн-биле соңгуп алганынга таарзынган.

Республиканы 2007 чылдан 2021 чылга чедир удуртуп чораан Шолбан Кара-оол бодунуң бодалын база илереткен. Ындыг албан-дужаалга ажылдап тургаш, боду бодун быжыг тударын ол демдеглээн. Кажан эки тыл – өг-бүледен деткимче база кылган ажылдан сеткил ханыышкын турда, бүгү чүве чедимчелиг болур. Ховалыгны соңгулдаларда хөй кижи соңгааны — чон аңаа бүзүреп, идегеп турарын көргүскен эки демдек. Республиканың чаа соңгуткан удуртукчузу бодунуң командазын көргүзүп, үре-түңнелдиг ажылдаар ужурлуг. Шолбан Кара-оол бар чүүлдерге даянмышаан, ам-даа бурунгаарлап ажылдаарын күзээн. Чаа удуртукчу ону шыдаар деп демдеглээн.

#Тываныңчазаа #Инаугурация #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ ЧАЗАА ХАЛАШКАН
Следующая запись
СУБСИДИЯЛАРНЫ КОММУНАЛ АЖЫЛ-АГЫЙЛАРНЫҢ АГАР САННАРЫНЧЕ ШИЛЧИДЕР
Меню