Рубрикалар

ҮШ ДУГААР ЭЛЕКТРИ ШУГУМУНУҢ ТУДУУ — ТЫВАНЫҢ КОЛ ЧЕДИИШКИНИ

Улуг күчүлүг «Шушенская опорная — Туран-Мерген-Кызыл» электри шугумунуң тудуун 2022 чылда эгелээр комплекстиг инвестиция планнарынче Россияның чазааның кииргенин Тываның бо чылда кол чедиишкини деп Тываның Баштыңы санап турар.

«Инвесторларның сонуургалы болгаш республиканы сайзырадыр бодалдарывыс ол айтырыгга ханага ышкаш үзүп турган болза, ам тудуг ол «хананы» чайлаткан. Электри шугуму чаа даг-болбаазырадыр бүдүрүлгелерни ажыглалга кииреринден аңгыда, Тожуну доктаамал болгаш төпчүткен электри хандырылгазынче шилчидер. Ындыг чүүл мооң мурнунда кажан-даа турбаан. Чаа бүдүрүлгелерни болгаш Кызыл хоорайның комплекстиг тудуун хандырар немелде электри күжүн алыр бис» — деп, Владислав Ховалыг Айыткалында демдеглээн.

Бо чылын 3 дугаар электри шугумун тударын чедип алганывыс Ак-Сугнуң өңнүг металлдар чыдымын болгаш Кара-Белдирниң алдын чыдымын шиңгээдир төлевилелдерни амыдыралга боттандырарын дүргедедир. Ол чүүл өске-даа улуг капитал салыышкынныг төлевилелдерге база хамааржыр. Планнап каан төлевилелдерни амыдыралга боттандырары чаа ажылчын олуттарны тургузар. 2030 чылга чедир 3 муң ажыг чаа ажылчын олуттар ажыттынар деп санап турар.

Предыдущая запись
КАДЫК КАМГАЛАЛЫНЧЕ ОНЗА КИЧЭЭНГЕЙНИ САЛГАН
Следующая запись
АКААЛАРНЫҢ ЫРААЖЫ ОГЛУ
Меню