Рубрикалар

ҮШ ЯАМЫГА ЧАА УДУРТУКЧУЛАРНЫ ТОМУЙЛААН

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг неделя санында болуп турар Аппарат хуралынга чазактыӊ составын ам-даа тургузуп турарын демдеглээш, ооӊ чаа кежигүннерин таныштырган.

Тыва Республиканыӊ чурагай хөгжүдер яамыныӊ сайыдынга Аяс Бартанны томуйлаан. «Чурагайжыдылга – амгы үеде амыдырал-чуртталганыӊ шупту адырларынга мурнады шиитпирлээр чугула ажылдарныӊ бирээзи. Бо адырга онза кичээнгей салыры чугула болганда, чаа сайыттыӊ кылыр ужурлуг сорулгалыг ажылы дээрге IT – технологияларны күрүне албан черлери, бизнес ниитилелдери, республикада чурттакчы бүрүзү эптиг болгаш чедимчелиг ажыглап билир кылдыр бүгү ажыл-чорудулганы тургузары» — деп, республиканыӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг айыткан.

Аяс Олегович Бартан Тываныӊ прокуратуразыныӊ кол специализинден эгелээш, Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ – Чазак Аппарадыныӊ Администрациязыныӊ информация камгалаар эргелелдиӊ даргазынга чедир депшип, ажыл-ишчи орукту эрткен. Буураӊгай берге үелерде девискээрни уштап-баштаар Тываныӊ Баштыӊыныӊ байдалдар төвүн дерип кылыр талазы-биле төлевилелди чедиишкинниг боттандырган.

Республиканыӊ Арга-арыг ажыл-агыйыныӊ болгаш бойдус курлавыр ажыглалыныӊ яамызыныӊ удуртукчузу болур сайыттыӊ хүлээлгезин Темир Сарыг-Хаа күүседир. Ооӊ мурнунда Тыва Республиканыӊ бойдус курлавырыныӊ болгаш экология сайыдыныӊ бирги оралакчызыныӊ албан-дужаалынга ол ажылдап турган.

Темир Кызыл-оолович Сарыг-Хаа Тыва Республикада арга-арыг ажыл-агыйыныӊ талазы-биле агентилелдиӊ кол специализи, ТР-де Ветеринария болгаш фитосанитария хайгааралыныӊ федералдыг албан эргелелиниӊ килдис даргазыныӊ оралакчызы, Хамааты камгалал адырыныӊ хандырылга ажыл-чорудулгазыныӊ талазы-биле агентилелиниӊ ТР-ниӊ чурттакчы чонун болгаш девискээрлерин суг халаптыг онза байдалдардан камгалаар эргелел даргазы, «Убсунур ыйгылаажы» күрүнениӊ бойдус биосферлиг заповедниги» федералдыг күрүне бюджеттиг албан чериниӊ директорунуӊ оралакчызы албан-дужаалдарга ажылдап чораан.

Республиканыӊ Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем барааннарыныӊ яамызыныӊ удуртукчузу, сайыдыныӊ хүлээлгезин Лариса Моӊгуш күүседир. Ол — көдээ ажыл-агый эртемнериниӊ кандидады. Регионнуӊ күрүне албаныныӊ системазында арга-дуржулгалыг башкарыкчы. «Аяӊгаты» совхозтуӊ директору, Тыва Республиканыӊ Экономиктиг политика комитединиӊ даргазыныӊ оралакчызы, Тыва Республиканыӊ Көдээ ажыл-агый сайыды, ТР-ниӊ күрүне чагыгларыныӊ талазы-биле сайыды, ТР-ниӊ саӊ-хөө сайыдыныӊ бирги оралакчызы, Тыва Республиканыӊ Чазак Даргазыныӊ оралакчызы болуп ажылдап турган.

Медээни Тыва Республиканыӊ Чазааныӊ парлалга албаны дыӊнаткан.

Р.Демчик очулдурган.

#Тываныңчазаа #Чаатомуйлаашкыннар #Яамылар #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ӨӨРЕДИЛГЕНИҢ ХҮНДҮЛҮГ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ ЧАЗАККА АЖЫЛДААР
Следующая запись
ЧИЗЕГЕ КИРЖИРИ – КЕЛИР ҮЕГЕ АЖЫКТЫГ
Меню