Рубрикалар

ҮЗҮТ-ХОВАГАН, ТОРГУ ХОВАГАНЫ– АРГА-ЫЯШТЫӉ ХОРАГДАКЧЫЗЫ

Тываныӊ Арга-арыг камгалаар төвүнүӊ специалистери бо чылын арга-эзимнерниӊ 1160 муӊ гектар черде өзүп үнген ыяштарныӊ аарыын, санитарлыг байдалын хынаар.

Сөөлгү чылдарда республиканыӊ арга-арыгларында хоралыг курттар – үзүт-ховаганнар, торгу ховаганнары көвүдеп турар. Ынчангаш 2021 чыл-биле деӊнээрге, хайгаар девискээри 5 хуу көвүдээн, 5,7 гектар немешкен.

Хову сезону эгелээрге, Шагаан-Арыгныӊ, Таӊдыныӊ, Кызылдыӊ, Чадаананыӊ арга-арыг ажыл-агыйларында 131 хайгаарал пунктуларынга барып четкеш, феромоннуг какпа-дузактарны салыр.

«Россияныӊ арга-арыг камгалалыныӊ» салбыры – ТР-ниӊ Арга-арыг камгалаар төвү 2022 чылда Күрүнениӊ даалгазын даалгазын күүседип боттандырарынга белен.

ТР-ниӊ Арга-арыг камгалаар төвүнүӊ парлалга албаны
Р. Демчик очулдурган

Предыдущая запись
ТЫВА ЗЕМЛЕМЕР: эрткен болгаш амгы үе
Следующая запись
Социал төлевирлер болгаш пенсиялар өзер
Меню