Рубрикалар

Үжен чыл төөгүлүг ат

Россия Федерациязының Маадыры хүндүлүг ат болза, дээди шылгаралдың дем­дээ болур. Ону 1992 чылдың март 20-де Россия Феде­рация­зы­ның Хоойлузу-биле доктааткан.
Россия Федерациязының Маадыры ат Совет Эвилелиниң Маадыры болгаш 2013 чылга чедир Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры аттарны солаан. Совет Эвилелиниң ол аттарын дүжүрериниң дугайында документилер хүлээп алдынмаан.
Россия Федерациязының Маадыры хүндүлүг атты маадырлыг чорукту кылганы-биле холбаштыр, ооң иштинде мөчээниниң соонда, күрүнениң болгаш чоннуң мурнунга ачы-хавыяазы дээш РФ-тиң Президентизи тыпсыр. Ат тыпсыышкынын күш-ажылчы шылгаралы (чижээ­лээрге, техниканы ажылдап кылганы болгаш ону шенээни дээш), спорт адырынга чедииш­киннери дээш база тыпсып турар. Ол ышкаш ук атты Совет Эвилелиниң Маадыры атка төлептиг болган, ынчалза-даа өй-шаанда ону ап четтикпээн кижилерге, а ооң иштинде Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарынга тыпсыр.
Россия Федерациязының Маадыры ат-биле шаңнаткан хамаатыга онза шылгаралдың демдектерин – “Алдын Сылдыс “ медальды база хүндүлүг атты тывысканының дугайында Хүндүлел бижикти тыпсыр.
“Алдын Сылдыс” медаль – мурнуку талазында ийи кырлыг кылаң херелдерлиг беш-адыр сылдыс. Херелдиң узуну – 15 миллиметр. Медальдың артыкы талазының ортузунда үндүрүк үжүктер-биле “Россияның Маадыры” деп бижик бар (үжүктерниң хемчээли 4х2 миллиметр). Үстүкү херелде – медальдың дугаары, ооң бедии бир миллиметр. Медальды алдындан кылган болур, деңзизи 21,5 грамм.
Ол бедии 15 миллиметр база калбаа 19,5 миллиметр алдын-биле чайырлаан дөрт-булуңчук демир колодка-биле коштунган болгаш үстүкү база адаккы кезектеринде хооларлыг болур. Колодкаларны дургаар чириктер бар, ооң иштики талазын Россия Федерациязының Күрүне тугунуң өңү-биле өңнеш үш өңнүг муар пөс-биле додарлаан. Колодканың аар ийинде медальды хепке кыстырар ээриилдиг өргенчигеш бар.
“Алдын Сылдыс“ медальды хөректиң солагай талазынга, орден болгаш медальдарның кырынга эдилээр. Россия Феде­рациязының Маа­­дырлары хоой­лужудулга-биле доктааткан чиигелделерлиг болур.
Ажык үндезиннерден алган.

Предыдущая запись
«Культураның салгакчылары»
Следующая запись
Күрүнениң деткимчези идиг болган
Меню