Рубрикалар

Өөрүнчүг байырлал


Бүгү делегейде улуг назылыглар хүнүн октябрь 1-де демдеглеп эрттирип турар. Ол ышкаш бистиң республикавыс база-ла кырган-ава, кырган-ачаларывысты утпайн, байырын чедирип, шаңнап-мактаан.
Байырлалдың чиңгине хүнүнде Азия төвүнде «Туризм бажыңынга» хоочуннарны чыып, хөгжүмнүг байырны чедирип, «Мөңгүн волонтерлар» бөлүүнче кирген дугайында шынзылгаларны тывыскан. Коронавирус аарыындан камгаланыры-биле бүгү-ле негелделерни сагып турган: кирип кээрге эжик аксынга эъдиниң изиин хынап, чаңгыс ажыглаар маска болгаш хол хаптарын кижи бүрүзүнге үлеп турган. Оон олуттарны база чоокшулатпайн, 1,5 метр ырак болурун сагып турган.
Чөөн-Хемчик кожууннуң «Ленинчи орук» солунунуң хоочуну Зинаида Куулар өөрүп четтиргенин илеретти: «Улуг назылыглар хүнүнде бисти хүндүлеп чыып турары дээш улуу-биле өөрүп четтирер-дир бис. Бот-боттарывысты көржүп, таныжып, үрде ужурашпаан эш-өөрүвүс-биле эки-бакты чугаалажып, ажы-төлүвүстү-даа хөөрежип алырывыска сагыш-сеткиливиске чиик. Мындыг байырлалдардан чыдып калбайн турар бис. «Хөгжүмчү ансамбльдың» киржикчизи мен. Бистиң удуртукчувус Валентина Тоорукпаевна бисти аргажок чыыр кижи. Бо туризм бажыңынга бо-ла чыглыр бис. Биске улуг назылыгларга аңгы чыглыр өрээлден кылып бээрин даргалардан дилээр улус-тур бис».
Бо хемчегге келген хоочуннарывыстың хей-аъды көдүрлүп, сорук кирип турары боттарының алдынып турарындан илдең болду. Олар боттарын ам-даа аныяк, аваангыр-кашпагай, чиик сергек хевээр бис, ам-даа кырываан, ажылдаар дээш кырыыр чайывыс-даа чок дижип, өөрүшкүзүн илередип турдулар.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
Социал-экономиктиг хөгжүлде талазы-биле
Следующая запись
«Чедер» курортун чаартыр
Меню