Рубрикалар

ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЫЛЫНГА БЕЛЕТКЕЛ

Чазактың бөгүнгү Аппарат хуралының темазы чаа өөредилге чылынга белеткел болган. Мооң-биле холбашкан илеткелди ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды Солаңгы Тамчай кылган.

2021-2022 өөредилге чылында ниити өөредилге албан черлеринде өөренип турар уругларның саны 70 678 кижи болур азы эрткен чылга көөрде 1 078 кижи хөй. Баш буруңгааргы санаашкыннар-биле алырга, бирги клаасчыларның саны 7 184 кижи болур, ук көргүзүг эрткен чылдыындан 224 кижи хөй.

Республикада ниитизи-биле 173 өөредилге организациязы бар, ооң иштинде 155 школада өөреникчилерни аай-дедир сөөртүп турар. Амгы үеде 204 өөредилге черинде ПАЗ, ГАЗ болгаш УАЗ марканың школа автобустары бар. 2021 чылда 43 кезек школа автобузун үндүрүп бээриниң дугайында чагыгны Россия Федерациязының Чырыдыышкын яамызынга киирген.

173 школаның 164-үнде эге өөредилгениң класстары бар, ында өөренип турар 30 651 өөреникчини изиг чем-биле хандырган. Школачы пищеблоктар болгаш буфеттер долу хемчээлдиг дериттинген. Чемгерилгени 7-11 харлыг школачыларга ажылдап кылган чаңгыс аай үлегер-чижектиг менюга дүүштүр боттандырып турар. Үш катап чемгерилгелиг (эртенги чем, дүштеки чем, полдник) ук менюну ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының дужаалы-биле бадылаан. Ону ТР-ниң Кадык камгалал яамызы биле Росхереглелхайгааралдың Тывада эргелели-биле дугурушкан. 2021 чылда изиг чемгерилгени организастаарынга 382,204 сая рубль түңнүг акша-хөреңгилерни көрген.

2020-2021 өөредилге чылында өөредилге номнары-биле хандырылганың дугайында чоруттунган шинчилел ёзугаар алырга, республикада номнар-биле хандырылга 84 хуу болуп турар. Номнар-биле чедир хандыртынмаанының 16 хуузу Кызылдың школаларынга онаажыр. Ооң ындыызының чылдагааны – найысылалдың школаларында өөреникчилерниң санының көвүдээни – бо хүннерниң байдалы-биле оларның саны 333 кижи хөй.

Чаа өөредилге чылында электроннуг өөредилге номнары ажыглалга кирер. Бо чылын республиканың шупту өөредилге черлерин “Ном чагыы” автоматчыткан системага кошкан. Оон аңгыда 119 өөредилге черинге 17 сая рубль ниити түңге өөредилге номнарын немей чагаан.

#Өөредилгеболгашэртемяамызы #Школа #Аппаратхуралы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КАПИТАЛ СЕПТЕЛГЕЛЕРНИ ДАРЫЙ КЫЛЫР
Следующая запись
МАЛЧЫННАРНЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ НААДЫМ-2021
Меню