Рубрикалар

Өөредилге сайыды байырын чедирген

Россияның эртем хүнү

«Эртем чокта, эртен база дүн» деп үлегер домак анаа тыптып келбээн. Шынап-ла, эртем чокта чуртка кандыг-даа сайзырал, хөгжүлде турбас дээрзи билдингир. Россияның эртем хүнүн чылдың-на февраль 8-те демдеглээри чаңчыл болу берген.

ТР-ниң өөредилге сайыды Алексей Храмцов регионда эртем ажылдакчыларынга байырын чедирген:
«Эртемге хамаарышкан 7 албан-чери бо хүннерде Тываның эртем-техниктиг секторунда ажылдап турар. Ында  докторлар, кандидаттар болгаш специалистер, барык 400 кижи хаара туттунган. Регионнуң бурунгаар сайзыралының «алдын фондузу» деп чугаалаар болза, хөөредиг болбас. Эртем, өөредилге болгаш экономика бот-боттарындан хамаарылга чокка ажылдавас ужурлуг. Регионнуң эртем ажылы кылып чоруур улузунуң каттыжыышкынының күш-шыдалы чүгле республиканың эвес, а Россияның сайзыралынга ажыктыг болур ужурлуг.

Ынчангаш эртем ажылдакчыларынга, башкыларга, шинчилекчилерге, байырымны чедирип, олардан кижилерниң чаагай чоруу болгаш экономиканың хөгжүлдези хөй кезиинде хамааржыр дээрзин сагындырып, моон-даа соңгаар чогаадыкчы чедиишкиннерни, Тывавыстың дугайында шинчилеттинмээн чүүлдерни ам-даа тодарадырын күзедим!»

А.Ондар белеткээн.

Предыдущая запись
Чаа дүрүм
Следующая запись
Кызылдың складтарынче хөмүр-дашты дажып эгелээн
Меню