Рубрикалар

ӨГ-БҮЛЕЛЕРГЕ АЧЫ-БУЯННЫГ ЧААГАЙ ЧОЛДУ КҮЗЭЭН

Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бүгү чонга Өг-бүле хүнүн таварыштыр социал четкиде арынынга байыр чедирген:

«Бөгүн Россия Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуӊ хүнүн демдеглеп турар! 2008 чылда тыптып келген аныяк байырлал. Ол херек кырында бурунгу ада-өгбелеринден салгал дамчып келген езу-чаӊчылыныӊ, шажын-чүдүлгезиниӊ, амыдыралчы үнелиг билиглеринге российжи ниитилелдиӊ бердингениниӊ демдээ болур.

Бистиӊ чонувустуӊ төөгүзүнде өг-бүле эӊ кол үнелиг чүүлдерниӊ бирээзи болуп чораан. Кадыг-дошкун агаар-бойдус болгаш көшкүн амыдырал өг-бүле деп билиишкинге онзагай хамаарылганы хевирлээн. Тыва улустуӊ угаан-медерелинде билип чорууру-биле болза, өг-бүлени — чоок төрелдерден тургустунган социал бөлүк деп билиишкин-биле кызыгаарлавайн турар. Өг-бүле деп сөстү оон-даа делгем уткалыг кылдыр тайылбырлаар. Салгалдарныӊ, чоок кижилерниӊ ук-ханын холуштурбас деп ёзу-чаӊчылдарны болгаш өске-даа чүүлдерни өг-бүле харылзаштырып чоруур.

Бо хүнде өг-бүле улус бот-боттарынга байыр чедирип, өг-бүлезиниӊ найырын, өг-бүле туткан куда-доюн байырлап эрттирер. Эпидемиологтуг байдалдыӊ баксырааны-биле, бистер хөй чон чыглыр хемчеглерни, ооӊ иштинде куда-дой эрттирерин хорууру-биле харылзаалыг кезек шиитпирлер хүлээр ужурга таварышкан бис. Кижиниӊ амы-тыны болгаш кадыкшылы эӊ чугула чүүл болганда, ужур-чөвүн билип көрүӊер.

Өг-бүлезинге байырлап, ынак эжинге эргелелдиг шынчы чоруктуӊ демдээ — ромашка чечекти белек кылдыр сөӊнеп, эргим чоок болгаш төрел улузу дээш сагыш човап чоруурун илередириниӊ ужуру ол.

Өг-бүлеӊерге аас-кежиктиг болгаш ачы-буянныг чаагай чолду күзедим!

#Байырчедириишкини #Өг_бүлехүнү #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
В. ХОВАЛЫГ: ЦЕХТЕРНИ АЖЫГЛАЛЧЕ КИИРИП БОЛУР АРГАЗЫ БАР
Следующая запись
Амыдыралдың оруу
Меню