Рубрикалар

Өг-бүлелерге деткимче

Айтырыг. Коронавирус дээш ажы-төлдүг өг-бүлелерге кандыг социал дет­кимчелерни Пенсия фондузу тыпсып ту­рарыл?

Харыы. Россия Феде­рация­зының Пре­зиденти­зиниң чарлыы езугаар ап­рель, май, июнь айларның дургузунда үш хар четпээн ажы-төлдүг, ие капиталынче эргелиг өг-бүлелерге социал деткимче кылдыр 5000 рубль хемчээлдиг төлевирни Пенсия фондузу таварыштыр төлээри көрдүнген турган.

Республиканың 12 муң ажыг өг-бүлези апрель айда ук төле­вирни ап эгелей берген. Май айның төлевирлерин база чорудуп эгелээн. 5 муң акшаны ап эгелей берген өг-бүлелер катап чаа билдириишкин киирбес.

Май 11-де Президентиниң чонга илеткели езугаар өг-бү­лелерге деткимчелерге  хамаарыштыр немелделерни киирген.

Бирээде. Апрель, май, июнь айларның дургузунда үш хар четпээн ажы-төлдүг өг-бүлелерге 5 муң рубль деткимчени ие капиталынче эргези чок өг-бүлелерге төлээри көрдүнген.

Ийиде. Июнь айда 3 хардан 16 харга чедир ажы-төлдүг өг-бүлелер 10 муң рубль деткимчени алыр. Ук төлевирни чаңгыс удаа төлээр (ай санында эвес).

Айтырыг. 10 муң рубль төлевирге хамаарыштыр долузу-биле тайылбырдан бээр силер бе?

Харыы. 10 муң рубль төле­вир­ни өг-бүледе 3 хардан 16 харга чедир чеже уруг барыл, уруг бүрүзүнге алыр. Чижээлээрге, 1 уруг бар болза 10 муң рубльди чаңгыс удаа алыр, бир эвес 2 уруглуг болза – 20 муң рубльди алыр.

Кайы үеден эгелеп уругнуң эргезин тодарадыр дизе, бо чылдың май 11-ден июнь 30-ге чедир 3-тен 16 харга чедир уругларга ук төлевирни тыпсыр.

Чижээлээрге, уруг май 11-ниң мурнунда 16 харлапкан болза, ук төлевирже эргези чок болур. 2004 чылдың май 11-ден эгелеп 2017 чылдың июнь 30-ге чедир төрүттүнген уругларга төлевирни тыпсыр.

Оон бир онзагай чүүл, май-июнь айларда уруг 3 харлапкан болза, 5 муң рубльди 3 харга чедир база алыр. Оон аңгыда ол уруг 10 муң рубльче база эргези бар. Чижээлээрге, май 12-де уруг 3 харлапкан болза, өг-бүле 5 муң рубльди апрель, майда алган-даа болза, 10 муң рубльче база эргези бар болур.

Айтырыг. Ук төле­вирлерни тыпсырда өг-бүлениң ай санында орулгазын барымдаалаар бе?

Харыы. Чок. Ай санында 5 муң рубльди база чаңгыс удаа төлээр 10 муң рубльди тыпсырда өг-бүлениң орулгазын, ада-ие­зиниң ажылдап, ажылдавайн турарын көрбес, чүгле билдириишкин езу­гаар­ тыпсыр. Ынчалза-даа шиит­пир­ни үндүрерде ада-ие эргезин казыткан таварылга барын азы чогун барымдаа­лап, чогуур медээ­лерни көрүп тургаш шиит­пирни үндүрер. Бир эвес ада-ие эргезин казыткан болза, ук төлевирлерже эргези чок болур.

Айтырыг. Билдириишкинни кандыг хевирге база кажанга чедир киирип болурул?

Харыы. Билдириишкинни октябрь 1-ге чедир киирип болур. Чижээлээрге, сентябрьда билдириишкинни киирген болза, чогуур ужурлуг төлевирлерни хары угда шуптузун алыр.

Ынчангаш чурттакчы чонга сүме­лээ­ривис, чаа коронавирус (covid-2019) халдавырлыг аарыын нептерээрин бол­дурбазы-биле профилактика хем­чег­лерин, бот-изоляция чурумун сагыы­рын сүмелеп, билдириишкиннерни элек­троннуг хевирге чаңгыс аай күрүне ачы-дуза порталындан чоргузарын диле­дивис.

Ол ышкаш, чогуур билди­рииш­кинни кичээнгейлии-би­ле документилер езу­гаар шын долдуруп, банкының рекви­зит­терин шын айтыры чугула.

Айтырыг. Билдириишкинни чурттап турар чериниң Пенсия фондузунче киирер бе азы кандыгыл?

Харыы. Билдириишкинни киир бижиткен адрезиниң аайы-биле база чурттап ту­рар чериниң аайы-биле кии­рип болур. Кожуунда киир бижи­дилгелиг хоорайда чурттап турар хамаатылар бар. Билди­риишкинни электроннуг хе­вирге киирип болурун база тө­левирни чүгле банкыда агар санынче шилчидерин ба­рым­даалап, хамаатыларга киир би­жидилгези езугаар кожууннуң Пенсия эргелелинче кии­рерин сүмеледивис. Пенсия фондузунуң эргелелдери кирген билдириишкиннерни көрүп, чогуур хуу­саада шиитпирлерни үн­дүрүп, төлелгени чорудуп турар.

Айтырыг. Билдириишкинни электрон­нуг хевирге чоргузупкан соонда, Пенсия эргелели хүлээп алганын азы көрүп турарын кайыын билип ап болурул?

Харыы. Чаңгыс аай кү­рү­не ачы-дуза порталындан бил­дириишкинни чоргузупкан соонда, ол билдириишкин кан­дыг чадада деп медээ (статузу) хууда кабинетте көстүп ту­рар болур. Эң-не кол чүүл билди­риишкинни кичээнгейлиг, шын, чазыг чок долдурары болур.

Айтырыг. Кандыг таварылга­ларда төлевирни алыр эргези чок болурул?

Харыы. Ажы-төлүнүң хар-назыны көрдүнген негелделерге дүүшпес тава­рылгада, оон аңгыда ада-ие эргезин ка­­зыткан таварылгада база бил­дирииш­кинге шын эвес ме­дээлер айыткан болза, ол бил­дириишкинге шиитпир үндүрбес.

Айтырыг. Хамаатыларга оон өске чүнү дамчыдып чугаалаар силер?

Харыы. Билдириишкинни октябрь 1-ге чедир киирип бо­лурун катап дың­надып, чурт­такчы чонга далашпайн, чаа коронавирус халдавырлыг аарыын нептеретпези-биле профилактика хем­чеглерин, бот-изоляция чурумун сагып, бодунуң база чоок кижилериниң, ажы-төлүнүң кадыын камнап, билдириишкинни электроннуг хевирге чаңгыс аай күрүне ачы-дуза порталындан чоргузарын, ол ышкаш шын долдурарын диледивис. Кадык болурун күзедивис.

Пенсия фондузунуң парлалга албаны. #Шын

Предыдущая запись
Тывага мал дүгүн болбаазырадыры чугула
Следующая запись
Тывадан 92 муң хире ажы-төл 10 муң рубль төлевирни алыр
Меню