Рубрикалар

Өг-бүлелерге немелде деткимче

💥Тыва тайылбырлап тур

📢Өг-бүлелерге немелде деткимче

Апрель 1-ден тура 8-тен 17 хар чедир хар-назылыг ажы-төлдүг өг-бүлелерге ай санында дузаламчы төлевирлер чорудар дуга­йында Чарлыкка Президент адын салган.

“Ажы-төлдүг өг-бүлелерниң саң-хөө байдалын экижидер сорулга-биле, Россия Федерациязының девискээринде доктаамал чурттап турар, амыдырал байдалы социал деткимче хереглеттинип турар хамаатыларның сестен он чеди хар чедир назылыг ажы-төлүнге 2022 чылдың апрель 1-ден тура ай санында дузаламчы акша төлевирлерин Россия Федерациязының субъектилериниң хоойлужудулгазында көрдүнген негелделер аайы-биле база доктааттынган чурум езугаар чорударын доктаадып тур мен” – деп Чарлыкта бижээн.

Ук документ-саавырда айытканы-биле, ай санында дузаламчы төлевирни ажы-төл Россия Федерациязының хамаатызы болуп турар болгаш бистиң чуртувустуң девискээринде доктаамал чурттап турар болза, өг-бүлениң кижи санынга ап турар орулгазы регионда чурттакчы чоннуң амыдыраарынга четчир ужурлуг деп доктааттынган кудуку деңнелден бедивейн турар таварылгаларда бээр.

“Шак бо ай санында дузаламчы төлевирниң хемчээли Россия Федерациязының субъектизиниң девискээринде ажы-төлдүң амыдыраарынга четчир ужурлуг деп доктааттынган кудуку деңнелдиң 50 хуузунга дең болур” деп документиде айыттынган.

Бир эвес өг-бүлениң кежигүн санынга ап турар орулгазы шак бо төлевирлер-биле катай безин регионда чурттакчы чоннуң амыдыраарынга четчир ужурлуг деп доктааттынган кудуку деңнелинден бедивейн турар болза, ук ай санында дузалал төлевирлерни 75 хуу кылдыр доктаадыры көрдүнген.

Шак бо 75 хуу төлевирлер-биле катай санаарга-даа, орулгазы аргажок эвээш болур болза, ук төлевирлерни 100 хуу кылдыр өстүрер ужурлуг.

#ОбъясняемРФ#

Предыдущая запись
Эң-не арыг кожуун
Следующая запись
Кызылга — арыг агаар!
Меню