Рубрикалар

Өгбелеривистиң маадырлыг чоруун катаптаалыңар

«Чоннуң оолдары» шимчээшкининиң кежигүннери «Өгбелеривистиң маадырлыг чоруун катаптаалыңар» деп кыйгылыг «Кызыл кош» акцияны чарлаан. Украинага тускай шериг операциязында киржип турар дайынчыларны бо кадыг-дошкун үеде деткээн акцияга шериг албан-хүлээлгелиг оолдарның авалары болгаш эриг баарлыг чон демнии-биле каттышкан.

“Этноковоркинг” төвүнүң шеверлери өлчей удазыны-биле каастаан таалыңнарны дүн-хүн дивейн даараан. Шериг албан-хүлээлгелиг оолдарның өг-бүлези, ада-иези, дөргүл-төрелдери ооң иштинге аъш-чем, арыгланып-аштаныр чүүлдер, далган-тараа, артыш, ыдыктыг тариналар ораап каан кадактар, эм-таң, чылыг хеп, кидис идик оъду, бут ораашкыннары дээш өске-даа барааннарны хуваап, дүптээн. Авалар дайынчыларга эптиг болуру-биле арбай далганында чигир, ааржыны база баш бурунгаар холуп каан.

Бистиң тиилелгевис дээш тыва чондан бирги хереглелдиң барааннары-биле дүптээн 20 таалың база 30 шоодайны Украинаже чорудар. Хары черде тускай шериг операциязын күүседип турар тыва шериглер төрээн чериниң болгаш чонунуң деткимчезинден күчү-күштү ап, оларның хей аъды, сүлдези кезээде бедик чоруур.

– Тыва чоннуң эптиг-демнии, ада кижиниң оглу дээш чоргааралы, эриг баарлыг ие кижиниң төлү дээш энерел сеткили кызыгаар чок улуг күш болурун бо хүннерде көрүп тур бис. Ак чемин, тараа-далганын, артыш-оъдун эккеп турар биче сеткилдиг чонувус дыка-ла хөй-дүр.

Тыва кижи чер чоруурда, таалыңныг, артынчактыг болурга онча-менди, олча-омактыг кээр болгай. Шевер херээжен чонувус дүн-хүн дивейн, шериг оолдарга таалыңнарны йөрээл сөстери-биле домнавышаан, дааранып олурарын көөрге, эргим-дир – деп, «Чоннуң оолдары» шимчээшкининиң кежигүнү Сайдаш Монгуш соцчеткилерде бижээн.

Таалыңнарны шериг хандырылгазынга хамаарышпас, бирги хереглелдиң барааннары-биле дүптээн. Баштайгы чүъктү Кызыл хоорайның оң талазында 55-ки даг-адыгжы бригадазының шериг кезээнче дамчыткан.

«Кызыл кош» акцияга дыка хөй улус катчып келген. Тываның Аныяк малчыннар эвилели, хууда сайгарлыкчылар дээш оон-даа өске эриг баарлыг улус база улуг деткимчезин көргүскен.

Тиилелгевис дээш! Россиявыс дээш! Тыва чондан!

#Ачы_дузаакциязы #Кызылкош #ТМГМедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Барааннар өртектериниң контролюн күштелдирген
Следующая запись
Чагырга черлери суггарылга системазының документилерин аайлап эгелээр даалганы алган
Меню