Рубрикалар

“Өлүм чок полк” – мөңге төөгү

Тывага Бүгү-россия нии­тилелиниң регионалдыг салбырының “Өлүм чок полк” деп хамааты патриотчу шимчээшкини 2015 чылдың август айда эге­лээн. ону Тываның сураглыг эки турачызы Михаил Сундуйнуң оглу Алексей Сундуй баштап, дыка улуг ажылды кылып эгелээн. 2015 чылдың май 9-та 220 тыва эки турачылардан 170 солдаттың портредин ажы-төлү, дөргүл-төрелдери туткаш, найысылалывыста Арат шөлүнче үнген. Оон бээр ол саннар көвүдээн.

“Өлүм чок полк” деп бүгү делегейде патриотчу шимчээш­кинге дая­нып алгаш, төөгүде мөңгежирээн өлүм чок солдаттың чаңгызының-даа ады астыгып кагбас ужурлуг, оларны дилеп, тып, чонга таныштырары, алдаржыдары Улуг Тиилелгени чедип алган амгы салгалдың ыдыктыг хүлээлгези. Школачыларны, студентилерни болгаш аныяктарны эвилелдеп, улуг ол ажылды Алексей Михайлович дидим болгаш бедик соруктуг  чорудуп келгени демдеглексенчиг. Ол дээрге келир салгалга артар төөгү-дүр.

Светлана ДАНЗЫН-ООЛ, хоочун журналист. #Шын

Предыдущая запись
Тыва төөгүнүң Чиңгис-Хаан үе-чадазында
Следующая запись
Бай-Тайга ам база чемпион, а Барыын-Хемчикте ойнакчылар эвээжээн
Меню