Рубрикалар

Өрези дээш инекти-даа алгаш баар

Сүт-Хөл кожуунга энергетиктер биле суд приставтары рейд кылып кээп чорда, бир хамааты бодун өрелиг деп бүзүрээн.

Суг-Аксы суурнуӊ чурттакчызы элекри энер­гиязын ажыглап турза-даа, ооӊ өртээн 2017 чылдыӊ июньдан тура төлевээн. Түӊнелинде, 24 муӊ рубль өрелиг апарган. Манавааны аалчыларын көрүп кааш, ол хамааты аргаже чаштып, дезип чоруй баарын оралдашкан. Ынчалза-даа суд приставтары билдилиг хөделип, ону арга иштинден тып алгаш, чедип келген.

Өрелиг ээзиниӊ харыысалга чогу-биле, инектери – долаа-залог апарган. Суд прис­тавтары 3 баш бода малды хураап, хоругдаан.

Азырал малыныӊ салым-чолу ам чүгле ээзиниӊ медерелдиинден хамааржыр. Баштай өртек-үнезин тодарадыр ажылды чорудар, ооң соонда өрелиг кижи он хонук дургузунда өре-ширезиниӊ айтырыгларын таарыштыр шиитпирлээр ужурлуг. Бир эвес өрезин төлээри-биле кандыг-даа базым кылбас болза, инектерни «чиик өртекке» садыптар.

Ынчалза-даа ол хамааты энергетиктерде өрези-биле дораан санажып ап болур. Ынчан күүселде херээн соксадыптар, а инектерни ээзинге эгидип бээр.

Ол өрелиг кижиге таарымчалыг шиитпир деп чугаалаза чогуур, чүге дизе мал өнчүнү үнелээрде, рынокта өртээнден көӊгүс эвээш кылдыр санаар.

Энергетиктер биле суд приставтары чүгле 3 хүн дургузунда кады ажылдааш, 269 күүселде херектери-биле шүүштүрүлге ажылдарын кылган.

Үстүнде айыткан инектерден аӊгыда, өрелиг сүт-хөлчүлерниӊ өске-даа эт-хөреӊгизин хураап, хоругдаан.

Электри энергиязын үезинде төлевээниниӊ ужурунда, ону өжүрүп кааптарындан аӊгыда, эт-хөреӊгизин хураадып болур дээрзин энергетиктер сагындырып турар.

Өрелиг кижиниӊ банкыда агар санын ажыглаарын хоруп болур.  Шимчевес өнчү-хөреӊги болгаш транспорт-биле дугуржулгалыг ажыл-херек кылырын база хоруп болур.

Чүгле ындыг дээштиг хемчеглер кылган соонда, чүү-даа болуп турар болза, электри энергиязы дээш төлээр апаар деп чүүлдү хамаатылар билип турар, харыысалгадан арга иштинге чаштыры-даа болдунмас.

Рейд үезинде чаӊгыс-даа дириг амытан когараваан.

«Тываэнергосбыт» ниитилели.

Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Мергежил демисели
Следующая запись
Школачыларга изиг чем
Меню