Рубрикалар

 «ӨРТТҮ СОКСАТ!»

Март 15-те Тыва Республикага «Өрттү соксат» деп федералдыг медеглээшкин кампаниязы эгелээн дээрзин чарлаан.

Час дүжүп, хар эрий бээрге, хову-шөлдерде кургаг оът-сиген өрттедир, аргаларга, эзимнерге өрт үндүрер чоруктар көвүдей бээр.
Арга-эзим камгалаар инспекторларныӊ ачызында 2021 чылда Россияныӊ 82 регионнарынга 22,4 муӊ, а Тыва Республикага 67 арга-арыг өрттерин болдурбайн барган.

Өрт айыыл-халавын болдурбазыныӊ дугайында сагындырары – бойдусту шынарлыы-биле камнап хумагалаарыныӊ кол кезээ.
Хову-шөлдерге, аргаларга кургаг оът-сиген өрттетпес деп баш бурунгаар сургаал, агитация чорудары айыыл-халаптан камгалап турар дээрзин экспертер тодараткан.

📢 ӨРТ ХАЛАВЫ – КЫЗЫГААР БИЛБЕС

Эрткен чылын часкы үеде одар-белчиирлиг ховуларга, өске-даа черлерге сиген өрттеткен таварылгаларныӊ ужурунда арга-арыг фондузунуӊ 30 хуузунга өрт үнген.

2022 чылда тайгаларга, эзимнерге өрт айыылын эвээжедир дээш, Россияныӊ арга-арыг камгалалы, Авиа арга-арыг камгалалы «Өрттү соксат» деп федералдыг медеглээшкин кампаниязын чарлаан. Бо хемчегни 2018 чылдар тура, беш чыл улаштыр эрттирип келген. Шупту регионнар ону деткип турарлар.

Өрт айыылындан камгалаар темалыг чүүлдерни солун-сеткүүлдерге, теле-радио дамчыдылгаларга, социал четкилерге чырыдар. Өөредилге албан черлеринге, делгелге, флешмоб, конкурс, беседа, ажык кичээлдерни бо кампаниязныӊ үезинде эрттирер.

Россия Федерациязыныӊ бүгү девискээриниӊ ховуларында, одар-белчииринде, тараа шөлдеринде, автотрасса, демир-орук, газ, нефть дамчыдар хоорзалар чанында кургаг оът-сиген шуут өртедип болбас дээрзин хоруп каан.

Өрттүӊ айыыл чок чоруунуӊ Дүрүмүн хамаатылар каяа-даа чорааш сагыыр ужурлуг.

«Авиалесоохрана» албан чериниӊ парлалга албаны
Р.Демчик очулдурган

Предыдущая запись
Тывада 22 муң өг-бүле чаа төлевирлерни алыр
Следующая запись
ЭЛЕКТРОННУГ ЖУРНАЛДАРНЫҢ БОЛГАШ ДНЕВНИКТЕРНИҢ АЖЫЫ БАР БЕ?
Меню