Рубрикалар

Өшкү-Саар Ооржак Федерация Чөвүлелинде

Өшкү-Саар Ооржак – бистиң алдарлыг тыва херээженнеривистиң бирээзи, сураглыг сарлык ажыл-агыйлыг эң ыраккы болгаш бодунуң чараш,  дошкун агаар-бойдузу-биле туристерни хаара тудуп турар Мөңгүн-Тайга кожуунда көдээ ажыл-агый бүдүрүлгези  “Мөген-Бүренниң” директору,  Россияның Федерация Чөвүлелиниң даргазы Валентина Матвиенко-биле ужуражылгага  киришкен.

35 чыл дургузунда ол ажыл-агыйны удуртуп чоруур деп чарлаптарга, бүдүн залда сенаторлар  бут кырынга туруп келгеш, Өшкү-Саар Аракчааевнаны адыш час­кап уткаан! Тываның төлээзи Өшкү-Саар Аракчааевна Ооржак мал ажыл-агыйлыг күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези “Мөген-Бүренниң” ажыл-агыйы-биле таныш­тырып, көдээ суурда школаның өөреникчилерин изиг аъш-чем-биле чемгерип, эмнелге черин экологтуг, арыг көдээ ажыл-агый продукциязы-биле хандырып, мал оолдаашкынының үезинде сакман ажылынга база сиген кезилдезин­ге чаңгыс чер-чурт­туг­ларының чедирип турар дуза­зын, ол ышкаш “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” дээн ышкаш тө­левилелдер аныяк­­тарны ада-өг­безиниң чаң­чыл­чаан ажыл-агыйы – мал ажылынче ээлдирип турарының дугайында илеткелди кылган.

Ужуражылганың маадыры – бистиң бичии рес­публи­кавыстың эң-не ыраккы булуңундан келген аалчы. Ооң-биле шупту чурукка тырттырып алырын кызып турганнар. Бистиң кызымак, ажыл-ишчи Өшкү-Саар Аракчааевна ышкаш  херээженнеривис, Силерге, Частың башкы байырлалы-биле  байыр чедирдивис!

Бистиң корр.#Шын

Предыдущая запись
Мергежилди бо хүнге дүүштүр шилиир,азы Тыва бодунуң инженерлерин, ужудукчуларын, тудугжуларын манап турар
Следующая запись
Чараш кыстар,экер эрлер
Меню