Рубрикалар

Өскүс уругларга бажың-балгат садып алыр сертификаттар

Республика Баштыңы Владислав Ховалыгның бо чылдың февраль 28-те ат салганы “Өскүс болгаш ада-иези­ниң хайгааралы чок арткан уругларга социал деткимчениң немелде магадылалдарының дугайында” регион хоойлузунда ону быжыглаан.

Амдыгаа чедир өскүс уругларны колдуунда чаа туткан тускай чуртталга фондузундан бажыңнар-биле хандырып турганын сагындыраал. Респуб­ликада чуртталга тудуунуң хемчээли эвээш туттунуп турарындан, олар оочурун дыка үр манап турарлар.

Ам чурттаар оран-сава садып ап болур сертификаттарны берип эгелээри, ийиги рыноктан тааржыр бажыңны садып ап, оочурну кызырарынга салдарлыг. Бир эвес садып алыкчы бодунуң акшазын азы ие капиталын каттыштырып алыр болза, социал хемчээлден улуг шөлдүг чурттаар черни садып ап база болур. Сертификат төлевириниң түңү – бир кижиге көрдүнген социал хемчээл – 33 дөрбелчин метрни регионда метр дээш ортумак рынок өртээнге көвүдедипкенинге дең.
Шупту өскүстер сертификаттарны албас, а 23 хар четкен кижи алыр. Олар наркология учедунда турбайн турар, үндүрүглер болгаш алиментиде өрелер чок болур ужурлуг. Оон аңгыда, эрге-чагырга органнарынга чурттаар черни бээр кылдыр хүлээндирген күш кирген суд шиитпири холунга турары албан.

Өскүс уругларга чуртталга сертификаттарын тыпсыр аргаларны киирер дээш, амгы үеде хоойлужудулга актыларын кылып, дугуржулга ажылдарын чорудуп турарын, ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы дыңнаткан.

2022 чылдың апрель 1-ниң сан-чурагайларындан алырга, 4694 кижи чурттаар черге хереглелдиг өскүс уруглар даңзызында турар. Оларның 339-у – чурттаар чер бээрин хүлээндирген суд шиитпир­лерлиг.

Тываның Чазааның парлалга албаны.
Чурукту интернет четкизинден алган

Предыдущая запись
«Алдын удазын» — ус-шеверлер бүдүрүлгези
Следующая запись
Картофельди көвүдедир тарыңар!
Меню