Рубрикалар

Өвүр кожуун тарылганың бирги кезээн 100 хуу күүсеткен

Эрткен неделяда Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралынга ТР-ниң кадык-камгалал сайыды Анатолий Югай Өвүр кожуун коронавируска удур тарылганың бирги кезээн 97,2 хуу күүсеткен деп илеткээн.

Ол көргүзүг талазы-биле Өвүр республикада бирги черже үнмүшаан,бо хүннерде хамчыктыг аарыгга удур вакцинация планын 100 хуу күү-седипкен.

Ол дугайында Өвүр кожууннуң төп эмнелгезиниң улуг эмчизи Валерий Куулар «Контактыда» деп социал четки таварыштыр дыңнаткан.

«Өвүр кожууннуң төп эмнелгези ырак узак сумуларда чурттап чоруур чонувуска дүрген дуза чедиреринге болгаш тарылга кылырынга эптиг байдалды тургускан.

Кожуун төвүнде 4 автомашиналыг тарылга бригадазын Хандагайты, Солчур девискээрин харыылаар кылдыр быжыглаан.

Дус-Дагның эмчи амбулаториязы суур болгаш кожазында сумулары-выс- Чаа-Суур, Ак-Чыраа девискээринге тарылганы чорудар.

Ыраккы Саглының эмчи амбулаториязының эмчилери суур болгаш мал-чын коданнарны эргип,вакцинация ажылдарын кылыр.

Ам бо хүннерде коронавируска удур тарылга чорудар 3 бригадавыс кожуунувуста тарыдар ужурлуг 3070 кижиниң дөгерезин тарып доос-каш,планны 100 хуу күүсеткен» деп улуг эмчи Валерий Николаевич Куулар «Шын» солунга дамчыткан.

Планда көрдүнмээн турган 7 кижини база немей тарытканын ап кээр чүве болза,Өвүр кожуун хамчыктыг аарыгга удур тарылганың планын 100 ажыг хуу күүсеткен болуп турар-дыр.

«Айыылдыг ковид аарыгны тиилээриниң чаңгыс аргазы- ол аарыгга удур чоннуң ниити иммунитедин көдүрүп, тарылганы чорудары болган-да,Тыва Республиканың Баштыңы- Чазак Даргазының даалгазы-биле кожуун,суму чагыргалары тарылга бригадаларының машиналарын кывар-чаар чүүлдер-биле хандырып, немей дузалаанының, социал адырывыс ажылдакчылары эмчилер-биле сырый ажылдаанының түңнелинде, тарылга планын ажыр күүсеткенивис ол» деп кожууннуң төп эмнелгезиниң улуг эмчизи В.Н.Куулар онзалап демдеглээн.

«Бо ажылга эң-не кол чүүл — кожуунувустуң чонунуң ниитизи-биле биче сеткилдии , ырадыыр көрүжү, аарыгның айыылдыын билип, аңаа удур тарылгага күзелдии-биле киришкени болган!» деп Валерий Николаевич чаңгыс чер-чурттугларынга өөрүп четтиргенин чоргаарал-биле илерет-кен.

Коронавируска удур ажыл чорударынга Өвүр кожууннуң төп эмнелгези ТР-ниң кадык-камгалал яамызы,кожуун болгаш сумулар чагырлары-би-ле сырый харылзаалыг ажылдааны улуг идигни берген.

Бүгү назынында,Красноярск хоорайның медицина институдун (ам академия) дооскаш,ам бо хүннерге чедир Өвүрде ажылдап,чурттап чоруур,арга-дуржулгазы чедер болгаш артар,чону-биле харылзаазы быжыг,билдилиг удуртукчу, кожууннуң төп эмнелгезиниң улуг эмчизи Валерий Николаевич Куулар бодунуң төрээн коллективин база катап хаара тудуп,ажыл-ижин эде-хере тырттып эгелээни өөрүнчүг!

Ол кезек када ажылдавайн баарга,мурнунда өре-шире чок турган ко-жуун эмнелгезиниң өре-ширези 16 сая чедир өскен,эмнелге нарын бай-далга келген турган.

Бо чылдың чазын Тыва Республиканың Баштыңы солушкан соонда,ТР-ниң кадык-камгалал яамызының удуртулгазы база солушкан турган.

ТР-ниң кадык-камгалал яамызының чаа сайыды Анатолий Югай арга-дуржулгалыг эмчи,билдилиг удуртукчу Валерий Кууларны катап Өвүр кожууннуң төп эмнелгезиниң улуг эмчизи кылдыр томуйлааны кончуг шын болган деп чүвени,кожуун хамчыктыг аарыггга удур тарылганы 100 хуу күүседипкени херечилеп турар.

Мерген КЫРГЫС белеткээн.

Предыдущая запись
 КАЙДА-ДАА ЧОК МЕДЭЭЛЕР ЭНЦИКЛОПЕДИЯЖЕ КИРГЕН
Следующая запись
ЧАЗАКТА ЧАА ТОМУЙЛААШКЫННАР
Меню