Рубрикалар

Өвүр кожуунда кыштаглаашкын

Малчыннар кыштаглаашкынны хүр-менди эртип турар. Сан-түң-биле алырга, 210 кыштаг бар, ооң иштинде 24 турлаг – аныяк өг-бүлелерниң. Кожуунда бода малдың баш саны 10258, шээр мал 131178, чылгы 7400 ажыг, сарлык 1000 ажыг санныг. Эрткен чыл-биле деңнээрге, мал бажының саны өзүлделиг болган. Чылгы малдың баш саны эрткен чылын 6499 турган, бо чылын 7000 ашкан, 14 хуу өскен. Мал бажын өстүрериниң талазы-биле Өвүр кожуун мурнуку одуругда чоруп турар.

Бо хүннерде чаш малды онча-менди камгалап алыр дээш белеткел ажылдары чоруп турар, мал оолдаашкыны март 15-тен ыңай кидин түлүк эгелей бээр. Малчыннарга дузалажыры-биле кайда-даа ажылдавайн турар улусту болгаш Тываның күрүне университединиң студентилерин хаара тударын дугуржуп чугаалашкан.

А бөрүлерни узуткаарының талазы-биле алырга, сумуларда бригадтарны тургузуп каан. Январь, февраль айларда 13 бөрүнү узуткаан, Солчур девискээринге 2, Хандагайтыга 4, Сарыг-Хөлге 3, дөртү – Дус-Дагның девискээринге чо­раан. Бөрү узуткааны дээш акша шаңналын тургузуп, кожууннуң саң-хөөзүнден 50 муң рубльди аңгылаан.

Оон ыңай, «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелинге 6 аныяк малчын шилилгени эрткеннер. Кыштаг-хораа тудар девискээрин аңгылап, белеткенип турар деп, Өвүр кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң даргазы Хүлер-оол Ондар дыңнаткан.

Бистиң корр. # Шын

Предыдущая запись
Кол-ла чүүл – шылгалдага эки белеткел
Следующая запись
Шыдыраа тыва хүреш дег сайзыралдыг болур
Меню