Рубрикалар

14 техниканы республиканың арга-арыг ажыл-агыйлары алган

Июнь 28-те “Экология” национал төлевилелдиң “Арга-арыг камгалалы” регионалдыг төлевилелиниң боттандырылгазынга кызыгаарланып, Тыва Республиканың Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызынга ээлчеглиг бөлүк техника: кран-манипуляторлуг “Урал” чүък машиналары келген. Автомобильдерни Балгазынның, Тожунуң, Шагаан-Арыгның болгаш Туранның арга-арыг ажыл-агыйларынче ажыглаары-биле чоруткан. Амгы шагның эртери берге оруктарга торулбас техниказы арга-арыг ажылдакчыларының белен эвес ажылынга кончуг эки дуза болур.

Бо чылын ниитизи-биле “Экология” национал төлевилелдиң “Арга-арыг камгалалы” регионалдыг төлевилелиниң шугумунга, ыяш олуртурунуң дагын бүдүрүлгезинче угланган, арга-арыг өрттеринге болгаш ажыл-агыйынга ажыглаар 14 техниканы республиканың арга-арыг ажыл-агыйлары алган.

Бо программага киржири республиканың арга-арыг ажыл агыйларының хөй чылдарда чаарттынмаан автопарыгын долдурар арганы берген. Чаа машиналар арга-арыг таңныылдарынга чедери берге участоктарга болуп болур өрттерни шудургузу-биле тыпкаш, өжүреринге дузалаар. Оон ыңай тайга черлерни үре-түңнелдиг эргиир арганы бээр. Чамдыкта олар шыргай черлерни кылаштап эртер апаарлар. Тускай угланыышкынныг чаа техника кижиниң күжү четпес арга-арыгны катап тургузар ажылдарга дендии ажыктыг.

Бөгүн 8 техника келген. Ол дээрге 7 олуттуг берге оруктар эртеринге ажыктыг, борттуг Садко Next болгаш кран-манипуляторлуг “Урал” маркалыг борттуг автомобильдер. Машиналарны Балгазынның, Тожунуң, Шагаан-Арыгның, Чадаананың, Барыын-Хемчиктиң, Тес-Хемниң, Кызылдың, Таңды кожууннарның болгаш Шагаан-Арыг, Чадаана хоорайларның арга-арыг ажыл-агыйларынче чорудар. Чыл төнчүзүнге чедир Бойдус курлавырлар яамызынга ам-даа 6 техника келир ужурлуг. Ол ышкаш албан черинге “Урал” маркалыг таңныылга турар автобусту алырын планнап турар.

Чуруктарны ТР-ниң Бойдус курлавырларының болгаш экология яамызындан алган.

#Экология #Националтөлевилел #ТР_ниңбойдускурлавырларыныңболгашэкологияяамызы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Тывада  COVID-19-тан аараан улустуң саны көвүдеп турар
Следующая запись
ХООРАЙНЫҢ ОРУКТАРЫ ЧААРТЫНАР
Меню