Архив

Месяц: Февраль 2020

Александр Даржайга тураскаал самбыра

Тыванын Улустуң чогаал­чызы Александр Даржай Кызыл хоорайның Ленин кудумчузунда № 45 бажыңга үр чылдарда чурттап, ажы-төлүн өстүрүп, чогаалдарының хөй кезиин бижип чораан. Кайгамчыктыг салым-чаяанныг чогаалчының тураскаал самбыразын дүүн, февраль 26-да,…

Алтайлар Чага байрамны демдеглээннер

Алтай Республиканың чону база Чага Байрам (Шагаа) ба­йырлалын чыл санында эрттирип чаңчыга бергеннер. Горно-Алтайск хоорайның төвүнге байырлалдың оюн-тоглаазынга 3 муң хире чон чыглып, демдеглээн. Нацио­нал идик-хептиг алтайлар, оларның делгелгеде аъш-чеми…

Чазактың көжүп чоруур хүлээп алыышкыны – Бии-Хемде

Туранга болгаш Өөк, Суш суурларже Тываның Чазааның көжүп чоруур хүлээп алыышкынының ажылчын бөлүү бурунгу хүн чедип, чон-биле ужурашкан. Тываның Күш-ажыл болгаш социал хөг­жүл­де, Чер болгаш өнчү-хө­реңги талазы-биле, Экономика, Юстиция, Тудуг,…

Шагааны Кремльге база демдеглээр

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым, Тываның аалчылары, өңнүктер! Бо чылгы Шагаа онзагай – ону күрү­не­ниң Кремль Ордузунга фев­раль 26-да бир-ле дугаар демдег­лээр. Бо төөгүлүг болуушкун-дур, ол чүнү көргүзүп турарыл дээрге, сарыг шажынның…

Тиилелгени Берлинге уткаан чаңгыс чер-чурттуувус

Ат-алдарның болгаш сактыышкынның чылынга Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарын февраль 23-те онзалап демдеглээри чу­гула. Дайын-чааны эрткен кижилерниң аразында херээжен маадырларывысты утпас ужурлуг бис. Тыва эки турачы, эскад­рон санитары, фронтучу Вера Чүльдүмовна…

Чөөн-Хемчик: үш айның түңнелдери болгаш сорулгалар

Удуртукчу-биле интервью Эрткен чылдың ноябрь айда Чөөн-Хемчик кожууннуң Төлээлекчилер хуралының сессиязынга үш кордакчыларның аразындан Алексей Чанзанович Тюлюш чагырга даргазы албан-дужаалга томуйлаткан.  Бистиң корреспондентивис чаа ажылдап эгелээн удуртукчу-биле ужуражып, чугаалашкан. –…

Шаңналдар ээзин тыпкан

«ТЫВА ЧОННУҢ ЧОРГАА­РАЛЫ» деп чаа республика шаңналының бир дугаар төлептиг болгаш ховар кижилерниң са­нынче делегейге билдингир «Хүн-Хүртү» бөлүү болгаш­ Тыва­ның алдарлыг артизи, Улустуң хөөмейжизи Андрей Монгуш  кирген. Эрткен чылын Республика…

Шагааның хүндүлүг аалчызы

1991 чылдың февраль 15. Мөңгүн-Тайга кожуунга ол хүн агаар-бойдусту чагып каан чүве дег, кааң аяс дээрде, хоюг ак булуттар хөлде куу куштуң чалгыг аайы-биле салдаары дег, аяар, оожум көжүп чоруп…

Дөргүнде малчыннарга номнарны чедирген

Каа-Хемниң Дөргүн деп чараш черде чурттап турар аныяк малчыннарның кыштаанга  Шагаа байырлалын уткуштур аалдап четтивис. Долгандыр көөрге, маңган ак хар-биле шыптынган, ырда дег, дээрден ак хар шуужуп бадып турда, узун…

Эргим кижилеримниң тиилелгеге киирген үлүг-хуузу уттундурбас

Улуг Тиилелгениң 75 чылынга Президент Владимир Путин Федералдыг Хуралга Айыткалында 2020 чылды Ат-алдарның болгаш сактыышкынның чылы кылдыр чарлаан. Ыдык байырлалывыс Улуг Тиилелгениң 75 чылын демдеглеп эрттирер талазы-биле комиссия тургустунган. Ол…
Меню