Архив

Месяц: Февраль 2020

Лазо Монгуш 70 харлаан оюнда хүреш эрттирген

Февраль 16-ның хүнүнде Херел спорт залынга хоочун мөге, хөөмейжи, журналист, улуг хам Лазо Довуевич Монгуш, ажы-төлү, төрелдери-биле  45-55; 56-65; 65 хардан өрү хоочун 28 мөгениң аразынга 70 харлап турар байыр-доюнга…

Ачамны сактып чор мен…

Хөөмейжиниң 60 харынга Мээң ачамны Геннадий Тулушович Чаш дээр. Ол 1960 чылдың февраль 23-те Өвүр кожууннуң Торгалыгга төрүттүнгеш, аңаа-ла школаны доос­кан. Ачам бистиң аравыска чораан болза, бо хүннерде 60 харлаар…

Ушу башкызын деткиилиңер

 Ыраккы Тожуда Бодунуң изиг күзели, ада сеткили-биле уругларга би­лиин, сагыш-човаашкынын берип чоруур тренер Сергей Оюн Тоора-Хем спорт школазында ушу-саньданы 2003 чылдан бээр удуртуп келген. Ушу-саньда – чаңчылчаан кыдат дайынчы уран…

Солунун дергилепкеш, аалдарже аъттаныптар…

«Шынның»  95 чылынга «Шын» солуннуң 95 чылының бүдүүзүнде, солунну дергилеп алган Бай-Тайганың Кара-Хөл девискээриниң аалдарынга чедирип, ону суртаалдап чоруп турган кижи  дугайында бижиир бодап алдым. Ол мээң ачам-дыр, ону Салчак…

«Шын» солун интернет делгемнеринде туружун ээлеп эгелээн

Солун материалдар­ны, дорт эфирде видео­чүүл­деривисти хүнде 5 муң ажыг кижи номчуп, көрүп турар.Интернет четкизинде «Шын» солун бодунуң туружун идеп­кейлиг эжелеп эгелээн. Бодунуң сайтызы (shyn.rtyva.ru) ам-даа чедир кылдынып, чаартынып турза-даа, кол-кол…

Эки тур мен, авай… манаңар

Сөөлгү совет шериглер Афган күрүнеден 1989 чылдың февраль 15-те үнген. Тывадан 416 шериг оолдарның 12-зи Төрээн чуртунче чанып келбээн.  ССРЭ-ниң 40-ги армиязының Афганистанга албан-хүлээлгезин күүседип доосканының 31 чылынга тураскааткан байырлыг…

Бай-тайгажылар чымыш иште

 Губернатор төлевилелдери боттаныышкында «Шын» солуннуң журнализи Бай-Тайга кожуунче ээлчеглиг сургакчылаашкын үезинде Тээлиде «Инек – чемгерикчи малым», “Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге”  губернатор төлевилелдериниң киржикчилери-биле ужуражып, ус-шеверлер болгаш туризм төвүнге, малчын…

Найысылалда аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрери-биле беш каът 6 бажыңны дужааган

«Кызылда Иркутская кудумчузунда беш каът алды бажыңны бөгүн ажыглалда киирген. Ында ниитизи-биле 210 квартира бар. Аварийлиг 31 бажыңнардан 515 кижи чаа бажыңнарже көжүп кирер. Улуу-биле четтирдивис! Акшаны ажылдап ап, бодувус…

Төлептиг эрттирип турар

Тыва Республиканың Чазааның Аппарат хуралынга эрткен чеди хонукта корум-чурум камгалалының болгаш бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс, республиканың иштики херектер органнарының ажылдакчылары, Соңгу Кавказ девискээринде дүшкүүрлүг байдалдыг черлерде боттарының албан-хүлээлгезин кандыг эрттирип турарының…

«Бичии Лена», байырлыг». кажыыдап тур бис

«Шынның» дорт эфиринден «Леонид Борандаевич Чадамба-биле 1960 чылдардан тура аажок эки таныш улус бис. 1966 чылда институтту кады дооскаш, 1969 чылда Тываның эртем шинчилелдер институдунга кады ажылдап тургаш, «Кыс-халыыр» деп…
Меню