Архив

Месяц: Март 2020

Сочи бетинде күш шенелдези – камгалакчылар кубогу «Нойонда»

Февраль 29-та Тываның дилеп-камгалаар албанының кубогу дээш шайбалыг хөккейге маргылдаа болган. Бир дугаар чер дээш оюн эң чидиг, дүшкүүрлүг болуп, 7-6 сан-биле «Нойон» тиилээн, «Ирбис», камгалакчылар командазы, «Тыва эскадрон» ийиден…

Тыва мөгелер туружун бадыткаан

Россияның сумога чемпионады-2020 Россияның бирги чери дээш сумога чемпионады Москва чоогунда Чехов хоорайга февраль 27-ден 29 хүннеринде эрткен. Тыва Республиканың командазы Россияда сумо хүреш талазы-биле быжыг туруштуун база катап бадыткаан.…

Шуурмак школазы тергиидээн

Кадеттер балы Шко­лачыларның “Виват, кадет!” деп балы Ат-алдарның болгаш сак­тыыш­кынның чылынга, Улуг Тиилелгениң 75 чыл­даанынга тураскааткан вальс-биле эгелээн. Дөрт дугаар чыл эртип ту­рар бо чараш мөөрейниң кир­жикчилериниң саны чыл­дан чылче…

«Ээргииштиг ээрем»— оваартыныгны оттурар

(Номчукчунуң эскериглери)  Лидия Ооржактың чогаадыкчы ажылы 1990 чылдарның эгезинде частып үнген.  Барыын-Хемчик кожууннуң  «Мажалык» чечен чогаал каттыжыышкынынга  чогаалчы чаяалгазы бир янзы үннүг бооп сайзырап келген шүлүкчү, прозачы башкы. «Төлгээ дүшпес…

Тывада самбо школазы ажыттынган

Россия Федерациязының субъектилеринде “Самбону школаларже” деп бүгү Россия чергелиг төлевилел чедииш­кинниг ажылдап эгелээн. Ооң кол сорулгазы – самбо хүрештиң аргаларын школачыларга өөретпишаан, аныяк-өскенниң төрээн чуртунга ынак, күш-культура, спортка хандыкшылдыг чоруун…

Опан Сатка он айтырыг

«Шынның» аалчызы Хостуг хүрешке Европаның үш дакпыр чемпиону, Россияның алдарлыг спорт мастери Опан Владимирович Сат Шагаада «Шын» солунга аалдап чораан. – Март 8 бүдүүзүнде эр мөзү-шы­нарның көскү эдилекчизинден кандыг кысты…

Эки турачы гвардейжи Алексей Адыгбай

 Адыгбай акым Ананды Хертек чагырыкчының баштайгы өөреникчизи, Кара-Хөл сумузунуң Аревэ үүрүнүң секретарынга ажылдап чораан. Ол латинчиткен тыва бижикке сумунуң араттарын өөредир ажылга идепкейлиг киришкен.  Ачавыс Сайын-оол (Узун-Дарга) оглунуң дарга, культармейжи…

Чеди суму чону шагаалаан

Тес-Хемде Демир олуттуг, Ак Күске чылын Тес-Хем чону бедик көдүрлүүшкүннүг уткаан. Берт-Даг сумузунуң Шагаа байырлалы малчын Кызыл-оол Көк-оолдуң Өртең деп черде аалынга эрткен. Чарышка бир биле үш дугаа­рында Ю. Дуйнурнуң…

Чылдың чурукчузу — Алексей Кагай-оол

Тываның чурукчулары чыл дургузунда кылган ажылдарын түңнээри-биле делгелге эрттирери чаңчыл апарган. Аңаа “Чылдың тергиин ажылын” база “Чылдың чурукчузун” база илередир. Түңнел делгелгеге респуб­ликадан  72 чурукчу 106 ажылын киириштирген. Оларның аразында…
Меню