Архив

Месяц: Март 2020

Электроннуг хол үжүүн шын ажыглаары

 Бузурукчулардан оваарныңар! Кичээнгейге алыры болза, электроннуг хол үжүүн анаа оорлаары болдунмас, ону чүгле тускай херексел ажыглааш, кым-бир кижиниң адындан хол үжүүн кылдырып аппаар таварылга туруп болур. Электроннуг хол үжүүнүң ээзиниң…

Тыва — дайын чылдарында

1941 чылдың июнь 22-де фашистиг Германия  дижинге киир чепсегленгеш,  оор езу-биле ССРЭ-же халдаан. Ол хүннү совет чон кажыыдалдың болгаш сактыыш­кынның хүнү кылдыр демдеглеп турар. Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында хөй-хөй чаштарны,…

Баштайгы херээжен тыва эртемден, журналист, чогаалчы …

Шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу, шиичи – Тываныӊ улустуӊ чогаалчызы Екатерина Туктуг-ооловна Танова – бо хүннерде мугур 90 харлап турар.  Тыва радиотелекомитединиӊ даргазыныӊ оралакчызы, «Шын», «Тыва Республика», «Тываныӊ аныяктары» солуннарыныӊ литературлуг ажылдакчызы,…

Баштайгы тыва доктор

Ынчан он үш-ле харлыг турган боор мен. Ак-Эрик суурга чурттап турган бис. Хенертен аарый бээримге, эмчилер мени кожуун төвү Самагалдайда эмнелгеге чыдып эмнетсин дээш, ынаар чорудупкан. Ол эмнелгеге ачам мени…

Шоодайга шивегей чажырттынмас

Кижи болгаш хоойлу Истелге органнарынга болгаш судтарга кеземче херектерин чыл-чылы-биле сайгарып көөрүнге бис шуут чаңчыга берген бис. Хоойлуда доктаадып каан хуусаа ёзугаар, бир азы ийи ай иштинде сайгарып көөрү ховар…

Чеди-Хамнарның төөгүзү

Лама, хамнарны хораан үе ыраан, амгы үеде «Чеди-Хам уктуг мен» деп, хамнап чоруур кижилер бар. «Канчаар төрел силер?» деп, ук төөгүзүн айтырарга, улуг өгбелерин ындыг-ла орта сагынмас. Бөгүн оларның төөгүзүн…

Өгбениң арга-сүмези

Улуг-назылыгларның арга-сүмезин бо сайзыраңгай үеде ажыглаары чугула. Мен бодум 88 харымның барык чеден чылын,  бүгүле эртем-билиим­ни, күжүмнү көдээ ажыл-агыйның мал, чер ажылын сайзырадырынга берип чораан мен. Бодум 47-50 чылдарның ортузунга…

Кадрлар солушкан

Чазак Даргазының оралакчызы Органа Натсактың өске ажылче шилчээни-биле, Күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Саида Сенгии Тываның Баштыңының социал айтырыг­лар талазы-биле оралакчызынга томуйлаткан.«Бо үеде чаңгыс командага ажылдап тургаш, доктаамал чурум-биле шиитпирлиг…

Шоол ховузу — сөөлгү кавайы

«Шынның» 95 чылдаанынга Шала күскээр… 1936 чылдың чайы адакталып келген, ынчалзажок күс чоорту моорлап орарын Хөндергейниң чодур-чодур дыттары эскерер-даа хире эвес болган – биеэги ногаан шинии ол-ла хе­вээр. Ыраажы-Хемниң агымының…

Республика девискээринде мал оолдаашкыны

Республикада 3134 кышкы турлаглар (2018 чылда — 3019) бар, ооң санында: – көдээ ажыл-агый бүдүрүл­гелериниң – 223, азы ниити санның 7,1%; – тараачын арат ажыл-агый­ларының – 954, азы 30,4%, ооң…
Меню