Архив

Месяц: Март 2020

Сезиктен аарыыр, сүзүктен сегиир

Коронавирус деп халдавырлыг аарыг эрткен чылдың декабрьда Кыдатка тывылгаш, ам өске чурттарда база тарап турар. Чогум ол вирусту 1965 чылда-ла  тып алган. Ооң даштыкы хевиринде корона азы хаан кижиниң оваадайы…

Хемниң унун арыглап-аштаары херек бе?

«Эрткен дыштаныр хүн­нерде Тожу кожууннуң чурт­так­чыларынга  шагдан тура-ла чугула херектиг чаа көвүрүг тудуунуң эгелээш­кининче чорааш, Тоора-Хемде хемниң унун арыглаар­ дугайында айтырыгның чаңгыс аайлашкак эвес бай­да­лынче кичээнгейни угландырдым. Бойдус курлавырлары болгаш…

Юридиктиг клиника хүлээп алыышкынны чо-рудар

Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазынга,  ооң даргазы Анатолий Дамба-Хуурактың удуртулгазы-биле,  парлалга конференциязы март 24-те болуп эрткен. Аңаа  депутаттар, юристер, журналистер киржип, Конституцияга чаа эдилгелерни сайгарган. Россияның Конституция Суду март 16-да,  Үндезин…

«Талантылыг кижи тазка-даа ойнаптар»

«Тыва Чазактың үрер хөгжүм оркестрин тургузар дугайында»  №165 док­таалга 2008 чылдың март 24 Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оол адын салган хүнде «Шын» солуннуң редакциязынга оркестрниң директору Артур Дулуш-биле болган чугаа. –Бөгүн…

Криминалдыг им-демдек

Кижи болгаш хоойлу Биске чүден артык эӊ аарышкылыг чүве чүл? Сагыш-сеткиливисти дүвүредип, хөлзедип, хорададып, хилинчектеп чоруур чүве чүл?  Хөй чылдар дургузунда бодум хуумда шинчилелди кылбышаан, эптиг таварылга бүрүзүнде өске улустарга…

Кудумчуда чурттап турар кижилерниң байдалы

«Кандыг-даа хамчык аарыының үезинде чурттаар оран-сава чок кижилерниң аразында өлүп-хораар чорук бедик. Кирер чери чок кижи боду аңгыланыр аргазы чок. Эмнелгеге чыттырары берге айтырыг-дыр» — деп, Москвада ачы-дуза чедирер төптүң…

Турза — узун, тутса — мөге

Хоочуннар аравыста Спортчу боорунга төрүме­линден чаяаттынган кижилер чоргулаар. Тыва спорттуң хоочуну Борис Таргын база ындыг кижи. Узун шилгедек дурт-сынныг,  сииреш мага-боттуг. Ындыг кижилер чиик атлетикага, волейбол, баскетбол, хөккей дээш шимченгир,…

Пенсия фондузунуң күрүне ачы-дузаларын интернет таварыштыр алырын сүмеледивис

Чуртта коронавирус деп халдавырлыг аарыгның тывылганын янзы-бүрү четкилерден билип, дыңнап, көрүп турар болгай бис. Ынчангаш ооң айыылын тургуспазын барымдаалап, ылаңгыя улуг назылыг хамаатыларга, Пенсия фондузунуң күрүне ачы-дузаларын электроннуг хевирге алырын…

Коронавирустан камгаланыңар!

Делегейде халдавырлыг аарыгдан камгаланып, ону өөскүтпези-биле, Тываның херээжен чону боттуг дузаны көргүзүп, камгалал маскаларны даарааш, үлеп берип турар.  Ол ышкаш Херээженнер эвилелиниң Кызыл хоорайда даараныр мастерскаязында шеверлер хүнде-ле 60-70 маскаларны…

Кызыл хоорайда бок сөөртүлгези чоруттунмайн турары дээш, «онза байдал» чарлаттынган

Каът бажыңнар чанының бок төгер контейнерлери бок-биле долгаш, төктүп чыдар. «СТ ТБО» – регионалдыг оператор бокту аштаарындан ойталаан. Кызыл хоорайның мэриязы онза байдал чурумун киирген, ынчангаш бок ашталгазын муниципал бүдүрүлге…
Меню