Архив

Месяц: Март 2020

Хуваанак даштары-биле төлгелээри

Хуваанак салыксаан күзелдиг улус эгезинде хам кижиге арыгладып, аштадып алыр. Кандыг-даа шө-төлге кылырда, кижиниң күжү арыг, туруштуг болур ужурлуг. Хан-дамыр, эът-шыңган күжү эвес, кижиниң иштики күжү турар (энергия). Хам кижиниң…

Ие капиталында чаартылгалар

Бо чылын ие капиталынга чаартылгалар киирген соонда, аныяк өг-бүлелерни болгаш чаш ажы-төлдүг иелерни сонуургадыр айтырыглар-ла көвүдээн: ие капиталының программазында өскерилгелер, ооң хемчээли, чаа аргалары, хуусаазы, каш харлыындан эгелээш, кайнаар ажыглап…

Регионнуң девискээринге кезээде белен чоруктуң чурумун киирген

Республика девискээринде ук аарыгдан аараан чаңгыс-даа таварылга бүрүткеттинмээн. Март 17-ден эгелеп, Тываның девискээринде коронавирустуң нептерээрин болдурбазы-биле, кезээде белен чоруктуң чурумун киирген. Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол понедельникте Аппарат хуралында ону дыңнаткан:…

Айыылдыг халдавыр саян ажыр эртпезин

Хакас Республикада короновирустан аараан бир таварылга илереттингенин албан езузу-биле бадыткаан. Тываның кадык камгалал сайыды Артыш Сат парлалга-конференциязынга республикада бо халдавырлыг аарыгдан аараан кижи чок дээрзин дыңнаткан. «Республиканың эмнелгелери вируска удур…

Найысылалда 35 дугаар уруглар сады немешкен

Төлевилелдер боттаныышкында Кызылдың Cвороток микрорайонунуң чаштары бажыңының чоогунда уруглар садынче чоруур аргалыг апарган, ооң-биле чергелештир, 100 хире ажылчын олут немешкен. Чаа ажыттынган №22 «Солнышко» уруглар садының кол угланыышкыны –  спорт,…

Мал оолдаашкыны март төнчүзүнде эгелээр

Ыраккы Эрзинде Эрзинниң көдээ ажыл-агый эргелелиниң даргазы Оксана Баадыр мал­чыннарның кыштаглаашкыны хүр-менди эртип турар, малдың чиир сигенин, хураган адаанга салыр көржеңни баш удур белеткеп алганын дыңнаткан. Эрзин кожуунда бо хүнде…

Чадаанада чайынды

Республикага бо кыжын хөй хар чагганындан, чамдык чурттакчылыг девис­кээрлерде эрип чыдар хар кудумчуларны хөме ап,  бажыңнарже кирип эгелээн.  Бо хүннерде Чадаана хоорайның Нефтебааза кудумчузунда 19 а дугаарлыг  бажыңның хериминиң иштинче,…

Хербис дааның суундан камгалал

Часкы үер — онза хайгааралда Каа-Хем суурда Хербис дааның хары эрип баткаш, 2017, 2018 чылдарда ооң чанында бажыңнарны хөме алган. Суурнуң №2 школазының чоогунда  эң чавыс черде Высокая кудумчузунда ба­жың­нарны…

Кыдатта тыва студентиден медээ

Кыдаттың соңгу-чөөн чүгүнде Чаньчун хоорайның университединде өөренип турар тыва студент Сергек­тиң коронавирус дугайында чагыг-сүмезин парладывыс. — Экии, чаңгыс чер-чурт­тугларым. Мен амгы үеде Чаньчун хоорайда студентилеп турар мен. Тывада эштерим коронавирус…

Сургуулдар интернет таварыштыр өөренир

Тываның күрүне университеди болгаш педагогика колледжи коронавирус аарыын болдурбас болгаш неп­теревези-биле, РФ-тиң Эртем яамызының дужаалы езугаар март 18-тен эгелеп, ырактан интернет таварыштыр өөренип эгелээн. Өөредилге черинде Тываның кол санитар эмчизиниң…
Меню