Архив

Месяц: Апрель 2020

Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ Чарлыы

Тыва Республиканыӊ девискээринге хамаатыларныӊ долу бот-изоляция чурумун киирериниӊ дугайында «Бойдустуӊ болгаш техногенниг янзылыг онза байдалдардан чурттакчы чонну болгаш девискээрлерни камгалаарыныӊ дугайында» 1994 чылдыӊ декабрь 21-ден №68-ФХ, Федералдыг хоойлуга дүүштүр, Тыва…

Сүт-Хөл биле Тес-Хем дең чыгыы

Республикада мал оолдаашкыны кидин түлүк: бо хүннерде 122 353 баш анай-хураган, ол ышкаш чоннуң хуу малында 67 592 баш анай-хураганны алган. Тараачын-арат ажыл-агыйлары 40 000 баш чаш төлдү ап, көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативтери…

Кожаларывыс Моолда «COVID-19»

Бо хүнде Моолдуң Кадык камгалал яамы­зының дыңнадып турары-биле, коронавирустан 12 кижи аарып турар, оларның кадыының байдалы ортумак деңнелде. «COVID-19»-тан аарып тур­ган ийи хамааты сегий берген. Оларны март 30-ниң хүнүнде эмнелгеден…

Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал

Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамы­зының 2020 чыл­дың март 30-ниң 21.00 шакта берген медээзи. Тыва Республиканың девис­кээринде аарыгны бадыткаан таварылгалар чок. Республика эмнелгелеринде 33 кижи чыдар. Январьның 27-ден…

Санинструктор тыва кыстар

1943 чылдың сентябрь 1-де Тыва эки турачы аъттыг шериг эскадронун фронтуже үдээн. Муром биле Ковров хоорайларга шериг өөредилгезин эрттирген соонда, 6 дугаар кавалерия корпузунуң 81-ги гвардейжи дивизиязының 31 дугаар кавалерия…

Кайгал Тараачының маадырлыг чоруу

Бо өгбевистиң дугайында таптыг билиптер улус-даа чок, Тывага ады-сураа-даа билдинмейн турган. Ооң дугайында ном-дептерде, төөгүнүң арыннарындан болгаш чамдык улустарның (дөргүл-төрелдериниң) чугаазындан билип алгаш, тыва чоннуң ылап-ла төлептиг, маадырлыг оглу деп…

Коргунчуг болгаш ыядынчыг шииткел

Кижи болгаш хоойлу 2000 чылдарныӊ эгезинден тура, эрге-хоойлу камгалаар органнарныӊ удуртукчуларын томуйлаарыныӊ чаа практиказы  тургустуна берген. Оон эгелээш,  ийи-үш чыл болгаш-ла, Тываже иштики херектер сайыт­тарын, респуб­ликаныӊ прокурорларын, Истелге комитединиӊ болгаш…

Мөге Сүүр-оол башкы

Төөгү болгаш үе 1932 чылдың июнь 2-де Сүт-Хөлдүң Ийи-Дыт деп черде алаакта кыштагга, Кара-Суг кыдыынга төрүттүнген мен. Ачам ядыы Хүргүлек деп ашак. Ооң адазы Чамбал. Авам – Сарыглар уктуг Таваакай.…
Меню