Архив

Месяц: Апрель 2020

Бүрүс – айыылдыг, хензиг бүдүмел-дир, оон камгаланыры чугула

«Шынның» аалчызы, биология эртемнериниң доктору Урана Николаевна Кавай-оол. — Апрель 25 онзагай хүн, кыс­казы-биле ДНК бүдүмелинге тураскаадып турар. Генетика эртеми дээрге-ле классика-дыр, бүгү эртемнерниң таваан салган деп чугаалап болур мен.…

«Өөреткилээн салгалдарым парлар болду, Өөреткилээн салгалдарым өштүү болдум»

Апрель 25-те Хүн-ноян Буян-Бадыргының төрүттүнген хүнү «…Буян-Бадыргы ТАРН ТК-зын секретарлай бергеш, каадырлар дугайында ажылды кончуг чугулага көре берген. 1925 чылдың июль айда Москваже бир бөлүк сургуулдар чорударын ол боду саналдааш,…

Авиапассажирлерниң санын эвээжеткен

Ырак хоорайлардан Москва таварыштыр Тываже чанар дээш, билеттерни баш бурунгаар садып алган кижилер санының хөй болганын барымдаалааш, Чазак Баштыңы дорт рейсти соксатпайн, неделяда 1 катап ужар кылдыр кызырган. Социал четкиде арыннарынга ол дугайында чугаалааш,…

Карантин үезинде кижилерниң буруузу-биле 3 тайга өрттенип турар

Тываның девискээринде ТР-ниң Чазааның №170 док­таалы-биле апрель 17-ден май 7-ге чедир өртке удур Онза байдал чарлаттынган. Айыткан үе дургузунда арга-арыгже кирери хоруглуг: от салып, бок болгаш курган сиген өрттедип болбас.…

Арагалаашкын, наркомания, токсикомания…

Шууруун-биле демисел… Журналистика шугумунга барык 40 чыл дургузунда ажылдап келдим. «Кадыкшыл» темазы хүн бүрүнүң чугула 15 минуттуң дамчыдылгазынга эмчилерниң ажыктыг сүмелерин неделя санында белеткеп турган бис. 1990 чылдарда «Адрестер» тыптып…

Коронавирус дээш ажыл чок арткан кижилерге күрүнеден дуза

Республика­ның хуу сайгарлыкчыларын карантин үезинде чидириглерин барымдаа­лааш, оларны деткиири-биле хүлээп алган шиит­пирлери-биле социал четкиде Шолбан Кара-оол таныштырган: 1) Патент болгаш «упрощенка»  азы бөдүүнчүткен үндүрүг-биле ажылдап турарларга үндүрүг ставказын бадырар.  УСН бөдүүнчүткен үндүрүгнүң – «орулгазын» 6 %-дан 1%-га чедир бадырар,…

Приставтар ажылын соксатпаан

 Тыва Республиканың кол суд приставының дузалакчызы Аяс-оол Монгуш  «Шын» солунга апрель 21-де дорт эфирге карантин үезинде приставтарның ажылдап турар чурумунуң дугайында та­йылбырны кылган. «Федералдыг хоойлуда ам­дыызында өскерилгелер чок. Өрелер чыырын…

Ленин болгаш тыва чечен чогаал…

Тыва чечен чогаал бодунуң баштайгы арыннарындан эгелээш, ленинчи теманы чырыда берген. Ук тема тыва чогаалга делгереңгейи-биле ажыттынар-даа, бижиттинер-даа ужурлуг турган… Азы улам тодарадыр чугаалаар болза, Ленин делегейге бирги социалистиг күрүнени…

Сакманчылар, сургуулдар мал ажылында чай чок

Чөөн-Хемчик кожууннуң көдээ ажыл-агый эрге­лелиниң кол зоотехниги Байо Монгуштуң апрель 20-де «Чаа орук» солуннуң редакциязынга берген ме­дээзинден алырга, кожуун девискээринде ниити мал оолдаашкыны болгаш чаш төлүн камгалап, до­руктуруп алырынга бергедээшкиннер…

135 өрегеде 353 инек онаажып турар

Барыын-Хемчикте бир дугаар «Инек – чемгерикчи малым» деп төлевилелдиң киржикчилери   Оюмаа биле Артур Ооржактар 5 чыл бурунгаар алган бызаалыг инээнден 2 молдургалыг, бызаалыг болган. Ажыл-ишчи өг-бүле Кызыл-Мажалыкта билдингир. Өгнүң херээжен…
Меню