Архив

Месяц: Апрель 2020

Владимир Ленин-биле чаңгыс хүнде төрүттүнген ховар кыс Вилена

Тываның С. Пюрбю аттыг аныяк шүлүкчүлериниң I дугаар конкурузунуң лауреады, Тываның культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Хандагайтының уран чүүл школазының хореография салбырын үндезилээн башкы, Шагаан-Арыгның гимназиязының 2004-2012 чылдарда директору, Тываның сураглыг орус…

Тыва Чазактың Аппарат хуралындан медээлер

Коронавирус штавының илеткели  Бот-изоляция чурумун хажытканы дээш торгаалдарга хамаарыштыр тус чер бот-башкарылгазы хоойлу езугаар ындыг шиитпир үндүрүп шыдавас. Ону чүгле полиция азы Онза байдалдар яамызы, Роспотребнадзор ажылдакчылары бижип болур деп маргыштыг айтырыгларга тайылбырны кылган.…

Барыын-Хемчикте «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг»

Аянгаты суурнуң малчыны Артыш Монгуштуң аалы амдыызында чүгле кажаалыг, ынчалза-даа бо чайын «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» деп төлевилел-биле Маадыр Кууларның коданындан 200 хойну хүлээп алырынга белен.  Алды ай эгезинде чаңгыс чер-чурттугларының дузазы-биле кажаа-хораа, чурттаар бажыңын доозуптары чигзиниг чок. «Өскүс…

Суд приставтары кээр бе, келбес бе?

Бот-изоляция үезинде Рос­сияның Чазааның үндүр­ген шиитпири-биле, кандыг-даа пеняларны, торгаал­дарны, төлевирлерни саадатканы дээш, немелде хуу акша тыртарын хоруп каан. Ынчалза-даа, кандыг дүрүм-биле Тывада суд приставтары өре тыртарын уламчылавышаан — деп айтырыглар солуннуң  номчукчуларындан кээп турар. Харыы алыры-биле, эрткен пятницада апрель 17-де, Республиканың…

Тожуда

Улуг-Хемниң дожу эрээнинден, кышкы кежиг дуглаттынган. Аргыжылганы хеме таварыштыр чорудуп турар. Кожуун чагыргазы хеме-биле аргыжылганы база постуну тургускан. Эртип турар чүъктү арага холумактыг бүдүмелдер эрттирбези-биле хынап турар. Ырбан сумузу долу изоляцияда хевээр, аарыг кижилерниң байдалы ол-ла…

Россияда, даштыкы чурттарда-даа чурум шыңгыы

Даштыкы чурттарда чаң­гыс чер-чурттугларывыс боттарының социал четкиде арыннарында карантин үезин мынчаар бижип турар: Тайваньда тыва студент Севил Хомушкунуң апрель 19-та демдеглели. Тайваньның Чазаа коронавируска удур хемчеглерни ап-ла турар. Карантин үезинде…

Хоругдаткан номнуң 50-ги чазы

Ада-чурттуң Улуг дайынынга киришкен тывалар дугайында тыва дылда бижиттинген баштайгы документалдыг «Эки турачылар мурнуку одуругда» деп тоожу 1970 чылда үнген. Чогаалдың аннотациязында бижээни-биле: «Номда аныяк журналис Оюн Кодур-оолдуң дөрт чыл…

(Бораш Ондарныӊ шүлүктериниӊ номчулгазы) Ажыл-ишке харам чокка тɵккен дерим, Амыдырал алгап мактаан шүлүктерим. Катаптавас чуртталгамныӊ эрткен оруу, Каш-даа чылда салгал дамчып чоруур болзун. Бораш Ондар Сураглыг тыва журналист, бижикчи, шүлүкчү,…

Чаа-Хөл сумузу деп адын катап тургузарын диледим

2019 чылдың сентябрь айда Тыва Республиканың Дээди Хуралының соңгулдазы болур бетинде Тываның Чазааның Даргазы Ш.В. Кара-оол, Дээди Хуралдың депутаттарынга кандидаттар-биле Чаа-Хөл кожууннуң культура одаанга ужуражып турган үези чүве. Кожууннуң болгаш…
Меню